Dla efektywnego działania fundacji rodzinnej niezwykle istotnym dokumentem, określanym jako fundament jest jej statut. Po pierwsze, bez statutu fundacja rodzinna nie może zostać wpisana do rejestru fundacji rodzinnych przez sąd. Po drugie, statut jest aktem regulującym działalność fundacji i jej organów.

Statut fundacji rodzinnej uchwalany jest przez fundatora lub fundatorów w formie aktu notarialnego.

Najważniejszy dokument

Podkreślmy jeszcze raz, statut fundacji rodzinnej to najważniejszy dokument regulujący jej funkcjonowanie. Innymi słowy, z jego treści muszą wynikać normy postępowania, odpowiadające na pytania kto, co i w jakich okolicznościach może lub powinien robić.

Innymi słowy, im lepiej statut zostanie napisany, tym mniej będzie możliwości jego różnych interpretacji. Im będzie bardziej skondensowany, tym lepiej będzie działać przyszła fundacja rodzinna.

Warto pamiętać, że napisany statut może zostać zmieniony. Jest to jednak dokument niezbędny do zarejestrowania fundacji rodzinnej i podlega merytorycznej kontroli podczas procesu rejestracji. Zgodnie z przepisami zmiana statutu staje się skuteczna z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych. W związku z tym także zmiana statutu podlega kontroli pod kątem jej zgodności z prawem.

Co musi zawierać statut?

Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej, tworząc statut fundacji rodzinnej, obowiązkowo należy w nim wskazać: nazwę fundacji rodzinnej, jej siedzibę, szczegółowy cel fundacji rodzinnej, beneficjenta lub sposób jego określenia i zakres przysługujących beneficjentowi uprawnień, zasady prowadzenia listy beneficjentów, zasady (w tym szczegółowy tryb) zrzeczenia się uprawnień przez beneficjenta, czas trwania fundacji rodzinnej (jeżeli jest oznaczony), wartość funduszu założycielskiego, zasady powoływania i odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej, a także zasady reprezentacji fundacji rodzinnej przez zarząd albo przez inne organy fundacji rodzinnej w przypadkach wskazanych w ustawie, podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji, co najmniej jednego beneficjenta uprawnionego do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów, zasady zmiany statutu, przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu (w tym określenie beneficjenta uprawnionego do mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej).

Powyższa lista obowiązkowych elementów statutu fundacji rodzinnej ma charakter zamknięty. Oznacza to, że sąd nie ma prawa żądać uregulowania w tym dokumencie innych kwestii.

Natomiast fundator może, ale nie musi unormować w nim dodatkowe zagadnienia, takie jak: zasady współpracy lub współdziałania organów fundacji rodzinnej, szczegółowe okoliczności rozwiązania fundacji rodzinnej, wytyczne dotyczące inwestowania majątku fundacji rodzinnej, przewidywane utworzenie jednostki terenowej albo jednostek terenowych.

Podsumowanie

Warto zaznaczyć, że dokument ten powinien być przygotowany z niezwykłą starannością i wiedzą w zakresie funkcjonowania fundacji rodzinnej oraz biznesu rodzinnego. Bowiem od dobrze opracowanego statutu może zależeć długoterminowe przedsięwzięcie, jakim jest fundacja rodzinna.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych. Przygotowujemy firmy rodzinne do zakładania fundacji rodzinnej w oparciu o wypracowaną analizę emocjonalną w rodzinie i pomagamy opracować statut fundacji rodzinnej. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej