Tarcza 4.0. reguluje zasady prawne dotyczące relacji pracodawca – pracownik. W ustawie, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., potwierdzono uprawnienie pracodawcy w zakresie polecenia pracownikom pracy zdalnej.

Praca zdalna

Uprawnienie pracodawcy do zlecenia pracy poza miejscem jej stałego wykonywania wprowadzono czasowo, na okres maksymalnie 180 dni – od 8 marca do 4 września 2020 r.

Wykonywanie pracy zdalnej jest realizowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, dotyczy również wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

Chcąc powierzyć wykonywanie pracy zdalnej, pracodawca musi zweryfikować czy pracownik posiada:

  1. umiejętności,
  2. możliwości techniczne oraz
  3. możliwości lokalowe do wykonywania takiej pracy.

Rodzaj powierzanej pracy musi pozwalać na jej zdalne wykonywanie. Jeżeli pracownik nie ma możliwości świadczenia pracy w miejscu zamieszkania, obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie innego miejsca wykonywania pracy zdalnej.

Pracodawca ma także obowiązek zapewnić narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy na odległość oraz jej obsługę logistyczną.

Środków pracy, których nie zapewnił mu pracodawca, pracownik może używać pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych i informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika wykonującego pracę zdalną do ewidencji wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis czynności, datę i czas ich wykonania. Zlecając prowadzenie ewidencji, pracodawca powinien wskazać jej formę (np. elektronicznie) oraz częstotliwość sporządzania.

Podsumowanie

Szkoda, że zasady regulujące prawa i obowiązki w relacji pracodawca – pracownik, w nowej rzeczywistości pracy zdalnej, nie zostały wprowadzone wcześniej. Takie uporządkowanie przepisów mogłoby rozwiązać wiele problemów oraz usprawnić współpracę.

Co ważne, zasady te będą normowały pracę zdalną także po 4 września 2020 r., jeżeli czas epidemii COVID-19 się przedłuży.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium