Trybunał Konstytucyjny, 5 listopada 2019 r. rozpoznał pytanie prawne przedstawione przez Sąd Najwyższy, dotyczące art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przytoczony przepis zakłada, że uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby naruszającej te prawa stosownej zapłaty. Odpowiada ona dwukrotności wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. W przypadku zaś, gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności tego wynagrodzenia.

Trybunał uznał, że przepis art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) pr. aut. jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawie o sygn. akt P 14/19 stwierdził, że uprawniony może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia.

Podsumowanie

W pewien sposób wyrok ten nawiązuje do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2015 r., w którym przedmiotem analizy i orzeczenia również był art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) pr.aut.

Zachęcam do bliższego zapoznania się z artykułem nt. wyroku wydanego w sprawie o sygn. akt SK 32/14 tutaj

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank