Uchylając decyzję o pozwoleniu na budowę organ nie bada ponownie, czy nastąpiło istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 10 kwietnia 2019 r. W sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt II SA/Łd 102/19 sąd podkreślił, że ocena w tym zakresie dokonywana jest w postępowaniu przed organem nadzoru budowlanego, dotyczącym legalności prowadzonych robót i wiąże ona organ wydający decyzję na podstawie art. 36a ust. 2 p.b.

Jak czytamy w przywołanym artykule, organ administracji architektoniczno-budowlanej uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.

Zgodnie zaś z treścią przepisu art. 51 ust. 1 pkt 3 p.b. przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 p.b., w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji nakłada obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego. Projekt ma uwzględniać zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych. Organ może nałożyć także obowiązek wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Na wykonanie tych zadań organ określa termin.

Wydanie decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 p.b. stanowi podstawę do uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę.

Podsumowanie

Warto podkreślić za Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, że organ administracji architektoniczno-budowlanej jest umocowany i związany decyzją, o jakiej mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 p.b. Organ „nie może dokonywać samodzielnej oceny stanu faktycznego sprawy w ramach prowadzonego postępowania”.

Autor artykułu

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej