Jedną z najpopularniejszych umów stosowanych przy udostępnianiu oprogramowania komputerowego jest umowa licencyjna EULA (end-user license agreement). Jest to umowa lub wzorzec umowy pomiędzy licencjodawcą (producentem lub dystrybutorem oprogramowania) a tzw. użytkownikiem końcowym, określająca warunki udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania.

Innymi słowy to rodzaj licencji stosowanej przy tzw. oprogramowaniu pudełkowym, który w przeciwieństwie do oprogramowania dedykowanego jest systemem masowym. Oznacza to, że nie tworzy się go według zaleceń konkretnego klienta, a licencję udostępnia bezpośrednio producent lub podmiot dystrybuujący.

W przypadku oprogramowania tworzonego na indywidualne zamówienie – licencja jest zawarta w umowie wdrożeniowej.

Rodzaje licencji

  1. Licencje niewyłączne – z tego typu licencjami spotykamy się często w środowisku informatycznym. Podmiot, który posiada majątkowe prawa autorskie, udzielając licencji na korzystanie z utworu może pozwolić na użytkowanie przez wiele osób równocześnie, bez formy pisemnej.
  2. Licencje wyłączne – tego typu licencje są rzadkością w przypadku aplikacji komputerowych. Umowa licencyjna wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Sublicencje – w tym przypadku licencjobiorca ma możliwość udzielenia komuś dalszej licencji, jeśli w umowie znajduje się stosowne upoważnienie.

Typ licencji EULA

W umowie licencyjnej EULA, licencja powinna być określona jako niewyłączna, bowiem jest przyznana wielu podmiotom – użytkownikom końcowym. Należy dokładnie wskazać, w jakim zakresie przysługuje licencja: pobranie, zainstalowanie oraz używanie danego oprogramowania wyłącznie w celach osobistych.

Licencja powinna być udzielona do czasu odinstalowania oprogramowania lub wypowiedzenia jej warunków przez licencjodawcę.

Wymogi oprogramowania

Ważnymi postanowieniami są również zapisy dotyczące wymogów oprogramowania i sposobu jego instalacji. Należy zawrzeć w nim uprawnienie licencjodawcy do aktualizowania i zmiany oprogramowania bez odrębnej zgody użytkownika.

Obowiązki użytkownika końcowego

Oprócz stosowania się do umowy głównej oraz umowy licencyjnej, użytkownik może być zobowiązany do określonych zachowań dotyczących korzystania z oprogramowania, zgodnie z prawem i przeznaczeniem.

Użytkowanie oprogramowania bez posiadania licencji, jak również w sposób niezgodny z jego warunkami, podlega sankcjom.

Sublicencja

Umowa licencyjna reguluje również kwestie dokonywania sublicencji lub przenoszenia licencji na podmiot trzeci. Warto pamiętać, że nie zawsze prawo do przeniesienia licencji można całkowicie wyłączyć.

Licencja oprogramowania

Licencja ma za zadanie określać zasady, formy, zakres, miejsce i czas użytkowania oprogramowania. Ma określać liczbę komputerów, dany program, na którym można go zainstalować oraz liczbę użytkowników, którzy będą mogli go używać. Posiadanie licencji jest równoznaczne z uprawnieniami do korzystania z oprogramowania. Korzystanie z niego bez odpowiedniej licencji jest nielegalne i podlega sankcjom prawnym z tytułu naruszenia praw autorskich.

Podsumowanie

Umowa EULA określa warunki dopuszczalnego korzystania z oprogramowania, możliwości modyfikacji software, jego dalszego udostępniania, czas trwania licencji, odpłatność czy rozstrzyganie sporów. EULA jako odrębna umowa powinna zawierać również standardowe postanowienia, w szczególności zapisy dotyczące uprawnienia licencjodawcy do dokonania cesji i zapisy w zakresie prawa właściwego i jurysdykcji.

Dobrze skonstruowana umowa licencyjna będzie chronić producenta oprogramowania, jako licencjodawcę, przed ponoszeniem nadmiernej odpowiedzialności w związku z udostępnieniem oprogramowania użytkownikom.

Kancelaria Szołajski Legal Group aktywnie działa w branży IT na styku prawa i informatyki, wspierając przedsiębiorców na etapie indywidualnego przygotowania danej umowy. Nasz zespół tworzą zarówno adwokaci, radcowie prawni, jak i doradcy podatkowi. Jeżeli jesteś zainteresowany i poszukujesz doświadczonego doradcy, który profesjonalnie zadba o Twoje interesy, serdecznie zapraszamy do współpracy!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej