Na rynku IT specjalistami od spraw graficznych są UX i UL designerzy. Należy pamiętać, że projektowanie aplikacji mobilnych to nie tylko tworzenie kodu źródłowego, ale również tworzenie czytelnego i przyjaznego interfejsu dla użytkowników. To przejrzysty interfejs jest gwarancją szybkiej, łatwej i sprawnej obsługi oprogramowania.

UX designer (User Experience Designer) to specjalista od kwestii graficznych odpowiedzialny za to, aby doświadczenia użytkowników podczas korzystania z aplikacji lub witryny były pozytywne i zachęcały do korzystania z nich. Natomiast UL designer (User Interface Designer) to ekspert od tworzenia szaty graficznej aplikacji lub witryny, który korzysta podczas projektowania z programów graficznych.

Umowa dla UX lub UL design

Przepisy nie nakładają na strony obowiązku zachowania określonej formy umowy. Dla celów dowodowych zaleca się zachowanie formy pisemnej umowy. Konstrukcja i treść umowy z UX/UL designerem zależy przede wszystkim od zakresu zleconych do wykonania prac.

Umowę o dzieło zwaną umową rezultatu stosuje się najczęściej, gdy ma polegać jedynie na stworzeniu projektu graficznego. Jeśli natomiast występuje poszerzenie zakresu prac, stosuje się przepisy o umowie zlecenie, ponieważ priorytetem jest staranne działanie.

Warto podkreślić, że w praktyce najpopularniejszym rozwiązaniem jest charakter umowy mieszany, zaś sam kontrakt zawarty zostanie zgodnie z zasadą swobody umów.

Przedmiot umowy

Strony powinny precyzyjnie określić zakres prac do wykonania oraz termin ich wykonania. W przypadku rozbudowanego projektu harmonogram polega na tworzeniu zadań w kilku etapach, jednak każdy z nich wymaga osobnego zaopiniowania i zatwierdzenia. W załączniku do umowy umieszcza się dokładną specyfikację. Przy określaniu danego projektu warto również wskazać całościowy budżet.

Przedmiotem umowy może być np. makieta strony internetowej, stworzenie specyfikacji technicznej i określenie minimalnych wymagań sprzętowych, przeprowadzenie raportów SEO wraz z ich udokumentowaniem, stworzenie map strony, opracowanie elementów graficznych oraz ich wzorników, schematu działań użytkownika podejmowanych na stronie lub ich optymalizacja.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie może być ustalone ryczałtowo, na podstawie liczby godzin pracy z uwzględnieniem stawki tj. time-material oraz w sposób mieszany.

Strony powinny ustalić również czy i na jakich zasadach zamawiający pokrywa dodatkowe wydatki wykonawcy np. koszty dojazdu, zakwaterowania, korzystania z licencji na oprogramowanie. Na dodatkowe wydatki można żądać zaliczek lub rozliczyć je razem z końcową transzą wynagrodzenia.

Podwykonawstwo

Umowa powinna regulować kwestię ewentualnego podwykonawstwa przez osoby trzecie. Regułą wynikającą z art. 645 k.c. jest, że wykonawca nie ma obowiązku osobistego wykonania dzieła.

Podsumowanie

Warto prawidłowo przygotować się do skonstruowania umowy dla UX/UL designera, aby zabezpieczyć interesy obu stron, a jednocześnie uwzględniać aspekty biznesowe, prawne i autorskie. Zalecamy powierzenie sporządzenia profesjonalnej umowy kancelarii prawnej z wieloletnim doświadczeniem w sektorze IT.

Kancelaria Szołajski Legal Group aktywnie działa w branży IT na styku prawa i informatyki, wspierając przedsiębiorców na etapie indywidualnego przygotowania danej umowy. Nasz zespół tworzą zarówno adwokaci, radcowie prawni, jak i doradcy podatkowi. Jeżeli jesteś zainteresowany i poszukujesz doświadczonego doradcy, który profesjonalnie zadba o Twoje interesy, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej