Większość uczestników rynku IT ma już wiedzę o tym, jak ważne jest zabezpieczenie praw autorskich do utworów powstałych w trakcie realizacji umowy wdrożeniowej. Strony takich umów opisują szeroko i dokładnie, w jaki sposób zostaną rozporządzone prawa autorskie do utworów: czy zostanie udzielona licencja (a jeżeli tak to jaka), czy też dojdzie do przeniesienia praw majątkowych autorskich i ewentualnie w jakim zakresie.

W artykule przedstawiamy specyficzny rodzaj utworu, który podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dodatkowo jednak poświęcona mu została cała oddzielna ustawa. Mowa o bazach danych, których funkcjonowanie jest uregulowane w ustawie z 27 lipca 2001 r. o ochronie bez danych.

Co to jest baza danych?

Za bazę danych uważa się zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody. Dane te są indywidualnie dostępne w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi. Zbiór zawartych w bazie danych wymaga istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.

Dodatkowo warto wskazać, że producentem bazy danych jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ponosi ryzyko nakładu inwestycyjnego przy tworzeniu bazy danych.

To właśnie producentowi bazy danych przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości. Ustawa o ochronie baz danych tworzy domniemanie, że producentem takiej bazy jest osoba, której nazwisko lub firmę (nazwę) w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach bazy danych lub której nazwisko lub firmę (nazwę) podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnieniem bazy danych.

Regulacje dot. baz danych w umowie wdrożeniowej IT

Dokładnie określenie w umowie wdrożeniowej praw i obowiązków stron, jeżeli umowa w jakikolwiek sposób wiąże się z bazami danych, jest bardzo istotne. Producentowi bazy danych przysługują konkretne uprawnienia, jeżeli jego prawa zostaną naruszone.

Może on bowiem żądać od osoby, która naruszyła jego prawa:

  • zaniechania naruszania;
  • usunięcia skutków naruszenia;
  • naprawienia wyrządzonej szkody:
    1. na zasadach ogólnych albo
    2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z bazy danych;
  • wydania uzyskanych korzyści.

Podsumowanie

Z dzisiejszego artykułu warto zapamiętać, że utwory chroni nie tylko ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Funkcjonowanie baz danych uregulowane jest w ustawie z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

Uczestnicy rynku IT planujący zawarcie umowy z kontrahentem powinni rozważyć, czy w ramach realizacji nie dojdzie do powstania bazy danych, albo czy w ramach umowy podmioty nie będą wykorzystywać już istniejącej bazy danych.

Z uwagi na nietypowy charakter takich przypadków, warto je każdorazowo skonsultować z doświadczonym w tej branży prawnikiem. Kancelaria Szołajski Legal Group aktywnie działa na styku prawa i informatyki wspierając przedsiębiorców. Jeżeli poszukujesz doświadczonego doradcy, który zadba o Twoje interesy, skontaktuj się z nami.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank