W wyroku z 24 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt V ACa 451/18) oddalił apelację Towarzystwa Ubezpieczeń. W ten sposób podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 23 lutego 2018 r. (sygn. akt II C 727/17), którym Sąd zasądził na rzecz konsumenta m.in. kwotę 68 773,13 zł.

Sąd Apelacyjny przyjął ustalenia Sądu Okręgowego za własne i stwierdził, że umowa zawarta między stronami jest sprzeczna z właściwością stosunku prawnego, z zasadami współżycia społecznego oraz została ukształtowana jednostronnie przez stronę pozwaną.

Jakie były ustalenia Sądu Apelacyjnego?

Sprawa dotyczyła tzw. polisolokat. Powód przystąpił do umowy ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie. Jak wskazał Sąd, celem takiej umowy jest z jednej strony uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej, z drugiej zaś strony gromadzenie i inwestowanie kapitału poprzez ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (UFK).

„Z treści umowy wynika, iż dominującym celem umowy był cel inwestycyjny. Wynika to chociażby z porównania wysokości świadczeń wypłacanych na rzecz ubezpieczonego, jak również wysokości pobieranej opłaty za ryzyko w stosunku do opłaty administracyjnej.” (V ACa 451/18)

Sąd zwrócił uwagę, że w rozpatrywanej sprawie towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosiło jakiegokolwiek ryzyka co jest „oczywiście sprzeczne z istotą umowy ubezpieczenia”.

Wyłączne ryzyko ponosił konsument

W uzasadnieniu wydanego orzeczenia Sąd jednoznacznie wskazał, że w powszechnie obowiązujących umowach ubezpieczenia na rynku ubezpieczeń to ubezpieczyciel ryzykuje, że będzie musiał wypłacić środki większe, niż uzyskane.

 „W umowie skonstruowanej przez pozwanego w przypadku potencjalnego wzrostu cen wartości jednostek, a więc i rachunku nie ponosi on ryzyka faktycznej wypłaty świadczenia ze środków własnych, gdyż ewentualne środki składające się na to świadczenie pochodzą wyłącznie od powoda.” (V ACa 451/18)

Dodatkowym argumentem przemawiającym za stwierdzeniem nieważności umowy zawartej przez konsumenta była kwestia braku ścisłego określenia świadczeń pozwanego.

Podsumowanie

Powyższe orzeczenie jest przełomowe dla konsumentów, którzy zawierali w przeszłości umowy dotyczące polisolokat. Sąd Apelacyjny przyznał im rację, unieważniając umowę zawartą z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Warto wykorzystać zmianę linii orzeczniczej jaką zapoczątkował Sąd Apelacyjny w Warszawie i rozważyć złożenie pozwu celem odzyskania środków, które zostały wpłacone na podstawie – jak orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie – nieważnej umowy.

Kancelaria Szołajski Legal Group wspiera konsumentów w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi dotyczącymi polisolokat. Jeżeli należysz do grona osób, które czują się pokrzywdzone przez te podmioty – zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium