Zgodnie z przepisami prawa własności przemysłowej na znak towarowy udzielane jest prawo ochronne. Może ono zostać unieważnione na wniosek – zarówno w całości jak i w części.

Podstawą do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy jest:

  • niespełnienie warunków wymaganych do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 1291, art. 1361oraz art. 1363w.p., oraz
  • istnienie wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 1321 1-3 p.w.p.

W toczących się postępowaniach z zakresu prawa własności przemysłowej może zdarzyć się sytuacja, w której stan faktyczny swoim zakresem obejmie także ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Taki przypadek został niedawno rozpatrzony przez Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z 13 sierpnia 2019 r. Sąd orzekł, że rozstrzygnięcie kwestii, któremu podmiotowi miałyby przysługiwać autorskie prawa majątkowe do utworu, nie należy do Urzędu Patentowego, przed którym toczy się postępowanie w sprawie z wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.

Co ważne, uprawnienie do rozstrzygania takiej kwestii nie należy także do sądu administracyjnego kontrolującego działalność tego organu.

„Urząd Patentowy jest uprawniony do badania i prawnej kwalifikacji okoliczności istotnych z punktu widzenia przesłanki unieważnienia prawa z rejestracji, w tym kwestii naruszenia istniejących po stronie wnioskodawcy praw osobistych lub majątkowych.” (II GSK 2319/17)

Podsumowanie

Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje, że Urząd Patentowy nie może naruszać kognicji przypisanej przez ustawodawcę sądom powszechnym.

Kwestie wynikającą z prawa autorskiego w tym m.in. roszczenia wynikające z art. 79 tej ustawy rozpatrywane są przez odpowiednie sądy powszechne.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych