Po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku o fundacji rodzinnej, wznowiono prace legislacyjne. W ramach prac w Sejmowej Komisji Finansów Publicznych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, postanowiono wprowadzić zmiany dotyczące ustawy o fundacji rodzinnej. Zaplanowano, że zmiany do ustawy o fundacji rodzinnej mają wejść w życie tego samego dnia, co ustawa czyli 22 maja 2023 roku.

Postanowienia podatkowe ustawy o fundacji rodzinnej

Zgodnie z zasadami opodatkowania przewidzianymi w ustawie o fundacji rodzinnej:

– wniesienie majątku do fundacji rodzinnej powinno być wolne od podatku dochodowego,

– przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację rodzinną w zakresie określonym w katalogu ustawowym będą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku CIT,

– dochód uzyskany z prowadzenia działalności innej niż dozwolona będzie opodatkowany 25% CIT,

– podatek CIT w wysokości 15% będzie pobierany dopiero przy wypłacie świadczeń beneficjentom,

– beneficjenci z grypy 0 zgodnie z ustawą o spadkach i darowiznach zostali zwolnieni z PIT od otrzymanego świadczenia, beneficjenci z pozostałych grup będą opodatkowani 15% PIT.

Neutralność podatkowa

Wprowadzone ułatwienia podatkowe mają zapewnić fiskalną neutralność przekazania majątku w najbliższej rodzinie. Mowa tutaj przede wszystkim o zwolnieniu od podatku dochodowego świadczeń fundacji na rzecz beneficjentów, którzy są fundatorami oraz członkami ich najbliższej rodziny tj. małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, pasierbem, ojczymem lub macochą. Pozostali beneficjenci zapłacą podatek od przychodu według stawki 15%.

Podstawowym celem nowej regulacji prawnej jest umożliwienie zachowania majątku firm rodzinnych. Zarządzaniem majątkiem dziedziczonej firmy będzie mogła się zajmować właśnie specjalna instytucja tj. fundacja rodzinna.

Propozycje zmian

W ramach prac w Sejmowej Komisji Finansów Publicznych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, postanowiono wprowadzić zmiany dotyczące ustawy o fundacji rodzinnej. Obecnie Sejm pracuje nad ostateczną treścią ustawy, która ma zostać wprowadzona w tym samym dniu, co główna ustawa tj. 22 maja 2023 r.

1. Stawki PIT

Stawka PIT dla beneficjentów z I i II grupy. Zmiana dotyczy wyodrębnienia jeszcze jednej grupy beneficjentów z I i II grupy według ustawy o spadkach i darowiznach, która od przychodu z wypłaconych przez fundację świadczeń płaciłaby 10% PIT.

Przy tym założeniu, zwolnienie z PIT grupa 0 (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha), stawka 10% PIT grupa I (zięć, synowa i teściowie), grupa II (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych oraz inni nabywcy stawka 15% PIT.

2. Estoński CIT

Zmiana dotyczy dostępności estońskiego CIT dla spółek, których udziałowcami, akcjonariuszami, wspólnikami są osoby fizyczne będące fundatorami bądź beneficjentami fundacji rodzinnej.

Nadal sama fundacja rodzinna nie może być wspólnikiem spółki korzystającej z estońskiego CIT.

3. Ograniczenie zwolnienia fundacji z opodatkowania CIT

Proponowana zmiana postuluje by zwolnienie podmiotowe fundacji z CIT nie dotyczyło „przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z fundacją rodzinna, beneficjentem lub fundatorem w rozumieniu art. 11a ust.1 pkt 4 ustawy.”

Działalność w tym zakresie byłaby opodatkowana stawką 19%, tym samym wprowadzono by trzecią stawkę podatkową w systemie opodatkowania CIT fundacji rodzinnej, oprócz przewidzianych 15% przy wypłacie świadczenia i 25% od działalności wykraczający poza katalog ustawodawcy.

Wnioski

Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie 22 maja 2023 r. Planowane obecnie zmiany dotyczące zasad opodatkowania mają wejść w życie w tym samym dniu, co główna ustawa.

Niewątpliwie wprowadzenie nowej instytucji do polskiego porządku prawnego jest rewolucją dla form rodzinnych. Dlatego warto już dziś rozważyć planowanie sukcesji w tej formie. Znając przepisy ustawy szereg firm rodzinnych może planować przyszłe procesy oraz strukturyzację majątku. Pierwsze fundacje rodzinne w Polsce zaczną powstawać w połowie 2023 roku.

W przeciągu kolejnych 5 lat sukcesję planuje ok. 57 % firm rodzinnych.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje firmy rodzinne do założenia fundacji rodzinnych. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank