Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Definicję utworu zawiera już we wstępie ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Na potrzeby dzisiejszego artykułu wskażę jeszcze jeden przepis prawny, znajdujący się w kodeksie cywilnym, a jest to regulacja definiująca umowę o dzieło. Art. 627 k.c. stanowi bowiem, że przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Relacja między utworem a przedmiotem umowy o dzieło

Bardzo ciekawy wyrok wydał 30 stycznia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie o sygn. akt I AGa 184/18. W tej sprawie Sąd oceniał, na ile art. 1 ust. 1 prawa autorskiego oraz art. 627 k.c. mają wspólne elementy i na ile się pokrywają.

Jak podkreślił Sąd, w rozumieniu prawa autorskiego, utwór nie przesądza nieistnieniu dzieła. Art. 1 ust. 1 prawa autorskiego oraz art. 627 k.c. nie muszą mieć wspólnego zakresu.

„Dziełem mogą być umowy, które nie mają charakteru autorskiego. Prawo autorskie jest samodzielną regulacją, z której wcale nie wynika, że o autorskim charakterze umowy przesądza tylko wykonanie jej w ramach umowy o dzieło.” (I AGa 184/18)

Podsumowanie

Warto przytoczyć stanowisko Sądu, że utwór w rozumieniu prawa autorskiego może być dziełem w rozumieniu art. 627 k.c., jeżeli powstał w ramach umowy o dzieło.

„Nie jest to reguła zamknięta, gdyż utwór może powstać również w wykonywaniu stosunku pracy (art. 12 i 14 prawa autorskiego) lub umowy o świadczenie usług.” (I AGa 184/18).

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium