Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przyznał rację konsumentowi posiadającemu umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Na rzecz konsumenta Sąd zasądził dochodzoną kwotę.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła umowy ubezpieczenia na życie z Vienna Life TU na Życie ze składką regularną. Po sześciu latach konsument wypowiedział umowę. Vienna Life TU na Życie nie wypłaciła niemal 50 proc. kwoty wskazując, że ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące sposobu obliczania świadczenia wykupu, uprawniały do obniżenia wartości rachunku o 40 proc.

Niedozwolone klauzule w OWU

W ocenie powoda – konsumenta – zakwestionowane postanowienia OWU stanowiły niedozwolone klauzule umowne w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. Dodatkowo postanowienia zawarte w § 23 ust. 5 i 6 OWU nie dotyczyły świadczenia głównego, kształtowały jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszały jego interesy oraz co ważne – nie były z nim uzgodnione indywidualnie.

Wyrokiem z 13 lipca 2018 r. (sygn. akt II C 5062/16) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, II Wydział Cywilny zasądził na rzecz konsumenta dochodzoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Zdaniem Sądu, Vienna Life TU na Życie nie była upoważniona do zatrzymania kwoty, gdyż: „postanowienia wzorca umownego, na podstawie których strona pozwana zatrzymała ww. kwotę – tj. § 23 ust. 5 OWU w zw. tabelą zawartą w ust. 15 załącznika nr 1 do OWU, wyczerpują dyspozycje art. 3851 § 1 k.c. oraz art. 3853 pkt 17 i dlatego stanowią klauzulę niedozwoloną.

Sąd zwrócił uwagę, że głównymi postanowieniami są ze strony pozwanej:

  • świadczenie ochrony ubezpieczenioweji spełnienie świadczenia w określonej wysokości w razie zajścia określonego w umowie zdarzenia oraz
  • inwestowaniezgromadzonych środków w jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy inwestycyjnych.

W razie zakończenia stosunku prawnego, wypłata świadczenia wykupu nie stanowi elementu, bez którego stosunek ten nie mógłby zaistnieć, bez względu na systematykę OWU – uznał Sąd. W dalszej części uzasadnienia Sąd dodał, że świadczenie wykupu ma niewątpliwie charakter świadczenia ubocznego, a w zamyśle jego celem jest zabezpieczenie interesów ubezpieczyciela, gdyby doszło do przedwczesnego, z jego punktu widzenia, zakończenia stosunku prawnego.

Dlaczego Sąd uznał postanowienia OWU za bezprawne?

W pierwszej kolejności Sąd stwierdził, że kwestionowane postanowienia OWU były niezgodne z dobrymi obyczajami, gdyż naruszały zasadę lojalności przedsiębiorcy wobec konsumenta wymagającą konstruowania jasnych i przejrzystych postanowień umownych. Ponadto, Vienna Life TU na Życie nie przedstawiła w umowie (w tym w OWU) jednoznacznych informacji na temat mechanizmu wyliczania świadczenia wykupu.

Dodatkowo postanowienia prowadziły do zachwiania równowagi kontraktowej stron poprzez nierówne rozłożenie obowiązków. Warto zacytować kategoryczne stanowisko Sądu:

„Sąd, dokonując kontroli incydentalnej, uwzględniając wszelkie okoliczności niniejszej sprawy, nie miał wątpliwości, że zakwestionowane postanowienia umowne, które miały uprawniać ubezpieczyciela w związku z rozwiązaniem umowy przed terminem do zatrzymania tak dużej wartości części rachunku, stanowią klauzule abuzywne.”.

Podsumowanie

Przytoczony wyrok potwierdza, że konsumenci mogą skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem w sprawach dotyczących polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Postanowienia umów jakie podpisywała z konsumentami Vienna Life TU na Życie zostały uznane za abuzywne i niewiążące konsumenta.

Kancelaria Szołajski Legal Group pomaga konsumentom i reprezentuje ich interesy w sporach z bankami oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi. Wykorzystywały one swoją silniejszą pozycję i zarabiały pieniądze stosując postanowienia niedozwolone!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej