Wydanie pozwolenia na budowę przez organ jest obwarowane licznymi obowiązkami, które zobowiązany jest spełnić zainteresowany podmiot. Część z nich została określona w art. 32 ust. 4 prawa budowlanego.

Zgodnie z treścią przytoczonego artykułu, pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

  • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317), jeżeli są one wymagane,
  • złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W dzisiejszym artykule chciałbym poruszyć właśnie wymienionego w ostatnim punkcie oświadczenia.  Do napisania tego artykułu przekonało mnie nowe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wydane 19 lutego 2019 r., w sprawie o sygn. akt II OSK 764/17.

Jakie są warunki wydania pozwolenia na budowę?

Z analizy art. 32 ust. 4 pkt 2) p.b. wynika, że inwestor nie jest zobowiązany wykazać, że posiada prawo do wykorzystania nieruchomości w celach budowlanych. Wystarczające jest – co wynika wprost z treści przepisu – złożenie stosownego oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

„Organy administracji co do zasady nie mają obowiązku sprawdzania, czy zawarte w tym oświadczeniu dane są zgodne z rzeczywistością.” (II OSK 764/17)

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił w wyroku, że oświadczenie inwestora jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej i korzysta z domniemania, że dane zawarte w tym oświadczeniu są zgodne z rzeczywistością.

Podsumowanie

Reasumując – na podst. art. 32 ust. 4 p.b – występując z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, nie jest konieczne wykazywanie prawa do wykorzystania nieruchomości w celach budowlanych.

Składane przez inwestora oświadczenie może być weryfikowane przez organy administracji tylko wówczas, gdy w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę wyjdą na jaw okoliczności podważające wiarygodność tego oświadczenia.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej