Istotne dla systemu zamówień publicznych orzeczenie Sądu Najwyższego zapadło 2 kwietnia 2015 roku. Sąd Najwyższy orzekł, że ustawa Prawo zamówień publicznych pozwala na wspólne udzielanie zamówień publicznych przez podmioty stosujące ustawę i podmioty, które nie mają obowiązku jej stosować. Jak doszło do tego rozstrzygnięcia i dlaczego jest tak istotne dla rynku zamówień publicznych?

Niejednorodny status firmy uniemożliwia wspólne zamówienia?

Grupa kapitałowa skupiająca podmioty stosujące ustawę Prawo zamówień publicznych – tzw. Zamawiających oraz podmioty, które nie mają takiego statutu ogłosiła publiczny przetarg nieograniczony na zakup usług GSM dla podmiotów z Grupy. Specyfikacja tego przetargu została zaskarżona do Krajowej Izby Odwoławczej. Głównym zarzutem było objęcie wspólnym zamówieniem także podmiotów, które nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 25 marca 2013 roku oddaliła odwołanie, stwierdzając, że nie narusza ustawy Prawo zamówień publicznych objęcie wspólnym zamówieniem Zamawiających oraz podmiotów, które nie muszą stosować ustawy Prawo zamówień publicznych. Odmienne zdanie miał Sąd Okręgowy w Warszawie. W wyroku z dnia 28 czerwca 2013 roku Sąd stwierdził, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie pozwala na udzielenie wspólnego zamówienia przez podmioty o niejednorodnym statusie. Ten wyrok Sądu Okręgowego zakwestionował Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną. W wyroku z dnia 2 kwietnia 2015 roku orzekł, iż w ustawie Prawo zamówień publicznych nie ma zakazu wspólnego prowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia przez Zamawiających oraz podmioty nie podlegające ustawie Prawo zamówień publicznych!

Jakie korzyści niosą wspólne zamówienia publiczne?

Orzeczenie Sądu Najwyższego ma charakter kształtujący nową, zgodną z prawem praktykę udzielania publicznych zamówień wspólnych dla podmiotów o różnym statusie prawnym – Zamawiających oraz podmiotów nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych.

Wspólne zamówienia dla grupy kapitałowej mogą być korzystne finansowo dla wszystkich podmiotów z uwagi na efekt skali. Zapewniają racjonalizację wydatków dla wszystkich podmiotów grupy, a szczególnie dla tych, które nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych.

Powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego to również kolejny sukces Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który dbając o prawidłową interpretację ustawy Prawo zamówień publicznych, złożył skargę kasacyjną.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium