Każda osoba z odpowiednim wnioskiem do Urzędu Patentowego może doprowadzić do wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Katalog przesłanek, które mogą powodować wygaśnięcie tego prawa zawiera prawo własności przemysłowej.

Wśród wskazanych w art. 169 ust. 1 p.w.p. przypadków, w których wygasa prawo ochronne do znaku towarowego możemy znaleźć:

  • działania uprawnionego, gdy znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd,
  • wykreślenie z właściwego rejestru podmiotu mającego osobowość prawną, któremu przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy,
  • utrata przez znak towarowy znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem.

Nieużywanie zarejestrowanego znaku towarowego

Dodatkowa przesłanka pozwalająca skutecznie doprowadzić do wygaśnięcia prawa ochronnego to nieużywanie zarejestrowanego znaku towarowego. Znaku należy używać w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Co ważne, jeżeli istnieją istotne powody nieużywania znaku towarowego przez podmiot uprawniony, na podstawie powyższej przesłanki prawo ochronne nie wygaśnie. Prawo własności przemysłowej nigdzie jednak nie udziela odpowiedzi na pytanie, co można uznawać za takie ważne powody. Nie zawiera nawet otwartego katalogu takich okoliczności. Ustawa pozostawia zatem szerokie pole do interpretacji przepisów sądom powszechnym.

NSA o „ważnych powodach”

W wyroku z 29 czerwca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, co należy uznawać za „ważne powody”.

To „(…) istotne przyczyny natury faktycznej lub prawnej, ‘nieobciążające’ uprawnionego, którym nie można przypisać niedbałości, niezaradności uprawnionego. Są to zdarzenia niezależne od woli uprawnionego do znaku towarowego. W tym pojęciu mieszczą się zatem wydarzenia wyjątkowe i nagłe, noszące cechy siły wyższej, a więc takie, których nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. Nie można podzielić stanowiska, że ważnym powodem nieużywania znaku była sprawa o unieważnienie jego rejestracji.” (II GSK 947/18)

Podsumowanie

Naczelny Sąd Administracyjny nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, co należy traktować jako ważny powód. Wydaje się, że ustawodawca celowo ujął to pojęcie w dość ogólny sposób, aby każda sytuacja była rozpatrywana indywidualnie.

Kancelaria Szołajski Legal Group posiada doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców w sprawach z zakresu praw autorskich oraz prawa własności przemysłowej. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej