Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 lutego 2019 r. (sygn. akt I FSK 230/17) orzekł, że elektroniczne potwierdzenie otrzymania maila z fakturą korygującą przez kontrahenta, jest formą dopuszczalną.

Stan prawny

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w określonych przypadkach, obniżenie podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę.

Przedmiotowe potwierdzenie musi być uzyskane przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą.

Analizowany przepis ustawy o VAT dotyczy sytuacji, w których podstawę opodatkowania obniża się o:

  • kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
  • wartość zwróconych towarów i opakowań;
  • zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło.

Stanowisko Urzędów Skarbowych

Zdaniem Urzędów Skarbowych, pojęcia „otrzymanie faktury” nie należy rozumieć zawężająco jako samego dostarczenia jej do nabywcy, lecz jako dostarczenie jej nabywcy i zapoznanie się nabywcy z jej treścią.

Najlepszym rozwiązaniem zdaniem fiskusa, jest zatem wysyłanie faktur korygujących listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, i to głównie żółte karteczki przy listach poleconych mają potwierdzać otrzymanie faktury korygującej przez kontrahenta.

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego

W ocenie NSA warunek potwierdzenia „otrzymania faktury” korygującej jest w dobie informatyzacji spełniony, zarówno gdy:

  • druga strona na prośbę podatnika potwierdza doręczenie,
  • jak i otrzymanie komunikatu z e-mailowego autorespondera systemu własnego czy kontrahenta o doręczeniu e-maila.

Wnioski

Rezygnacja z tzw. pocztowych żółtych karteczek, czyli zwrotnego potwierdzenia otrzymania, należy uznać za właściwy kierunek. W dobie informatyzacji mailowe potwierdzenie otrzymania wiadomości należy traktować jako wystarczające.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank