Planujesz wdrożenie systemu IT w firmie? Pamiętaj o zabezpieczeniu swoich interesów – zabezpieczeniu należytego wykonania Umowy!

Data: 08.03.2022 / Marcin Szołajski / IT i Telco

Kontynuując cykl artykułów dotyczących sektora IT (nasz artykuł o podwykonawcach w projekcie IT przeczytasz tutaj), omawiamy istotną z punktu widzenia zleceniodawcy część umowy, jaką jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, o czym należy pamiętać, decydując się na zawarcie umowy wdrożeniowej oraz jak zadbać o własny biznes.

Od zleceniodawcy umowy wymagane jest ustalenie, jakiej kwoty wniesionej tytułem należytego zabezpieczenia oczekuje od wykonawcy. Zleceniodawca musi wiedzieć, na ile ocenia potencjalne ryzyko oraz możliwe szkody. Musi także rozważyć, które rozwiązanie – np. gwarancja bankowa czy forma gotówkowa – jest dla niego bardziej atrakcyjne.

Uwzględniając interesy wykonawcy, zleceniodawca nie może zapominać, że to w jego środowisku będzie odbywać się wdrożenie i winien być on zabezpieczony na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania przez wykonawcę.

Jak należycie uregulować zabezpieczenie wykonania umowy?

Idealnym rozwiązaniem dla zleceniodawcy byłoby natychmiastowe wniesienie całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę. Należy jednak podkreślić, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być np. potrącany pewien procent z każdej kolejnej faktury wystawianej przez wykonawcę.

Oczywiście, należyte zabezpieczenie umowy należy odpowiednio uregulować. W umowie pomiędzy stronami powinno znaleźć się doprecyzowanie zasad i warunków skorzystania przez zleceniodawcę ze swoich uprawnień oraz wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia. Jasno określone muszą zostać także kwestie uzupełniania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, gdy zleceniodawca skorzysta z tej instytucji.

Korzystne dla zleceniodawcy może być ponadto połączenie zastrzeganych w umowie kar umownych oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, poprzez wprowadzenie uprawnienia do potrącenia kary umownej, jaką zostanie obciążony wykonawca z wniesionym przez niego zabezpieczeniem.

Kiedy zwrot zabezpieczenia dla wykonawcy?

Warto, aby zleceniodawcy zadbali o korzystne dla siebie zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Chodzi tu o kolejne etapy zwrotu wykonawcy wniesionego zabezpieczenia – w jakich wysokościach oraz od spełnienia jakich warunków, wykonawca domagać się będzie mógł zwrotu zabezpieczenia.

Przez cały czas trwania umowy oraz istnienia jakichkolwiek zobowiązań po stronie wykonawcy, interesy zleceniodawcy powinny być chronione. Dotyczy to zarówno etapu realizacji przedmiotu umowy jak i etapów późniejszych – w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.

Podsumowanie

Dzisiejszy artykuł – dedykowany zleceniodawcom – wskazuje jednoznacznie na wielką potrzebę należytego zabezpieczenia ich interesów na wypadek nieprzewidzianych błędów wynikających z działań bądź zaniechań wykonawców. Dowodzi on również potrzeby dokładnego i precyzyjnego sformułowania postanowień umownych.

Kancelaria Szołajski Legal Group od wielu lat pomaga przedsiębiorstwom działającym na rynku informatycznym – także zleceniodawcom. Bierzemy aktywny udział w przygotowywaniu umów wdrożeniowych oraz prowadzeniu negocjacji w imieniu swoich klientów, w celu jak najlepszego zabezpieczenia ich interesów. Jeżeli rozważasz zawarcie umowy, która dotyczy szeroko pojętego obszaru informatyki – zachęcamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej