Tylko do lipca, w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, sądzie rejestrowym dla fundacji rodzinnych w Polsce, złożono już 140 wniosków o wpis do rejestru fundacji rodzinnych. Aktualnie proces założenia fundacji rodzinnej rozpoczęło już kilkaset rodzin, a przypomnijmy, że dopiero od 22 maja 2023 r. w Polsce można zakładać fundacje rodzinne. Zatem popularność tej nowej instytucji prawnej jest bardzo duża!

W uzasadnieniu ustawy o fundacjach rodzinnych czytamy, że jej celem „jest stworzenie instytucji pozwalającej na sprawną sukcesję pokoleniową w przedsiębiorstwach rodzinnych, zachowanie ich we władaniu rodziny dotychczasowego właściciela, unikanie transferu majątku do analogicznych instytucji funkcjonujących poza granicami Polski oraz stworzenie mechanizmów pozwalających na dalszą akumulację kapitału”.

Większość firm rodzinnych jeszcze nie ma planu sukcesji

Warto wspomnieć, że w naszym kraju blisko 830 tysięcy firm to firmy rodzinne, a ponad połowa z nich planuje sukcesję w ciągu najbliższych 5 lat.

Podczas gdy około 85% firm wskazuje, że wizją właścicieli jest trwanie firmy w rodzinie przez kolejne pokolenia, to tylko 8,1% następców przedsiębiorców deklaruje chęć poprowadzenia firmy stworzonej przez rodziców. W rezultacie jedynie 23% polskich firm rodzinnych potwierdza, że ma solidny, udokumentowany i ogłoszony plan sukcesji.

Dotychczas nie istniały żadne regulacje szczególne, które stwarzałyby tak szerokie możliwości i obejmowały wszechstronnie zagadnienie sukcesji przedsiębiorstw. Właśnie fundacja rodzinna ma stanowić odpowiedź na potrzeby polskiej gospodarki i przedsiębiorców, ograniczając ryzyko nieudanej sukcesji polskich firm. Ma gwarantować kontynuację biznesu zgodnie z wolą fundatora i ochronę majątku w rękach rodziny bez konieczności osobistego zaangażowania następców prawnych w prowadzenie działalności gospodarczej.

Ogromne zainteresowanie fundacją rodzinną

Zainteresowanie fundacją rodzinną jest powszechne, są tworzone we wszystkich branżach oraz w całej Polsce. Do sukcesji przymierza się coraz więcej firm rodzinnych, zwłaszcza tych tworzonych w latach 90-tych.

Niezwykle ważne jest umiejętne czerpanie z wiedzy i doświadczeń zagranicznych, zwłaszcza z konkretnych przykładów rodzin przedsiębiorców, którym analogiczne rozwiązania pozwoliły uzyskiwać wymierne korzyści. Kluczowym dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania tej instytucji prawnej będą rozsądek i rozwaga zarówno samych przedsiębiorców, jak i wspierających ich podmiotów, co do tego kto i dlaczego powinien taką fundację rodzinną założyć.

Podsumowanie

Warto już dziś rozważyć planowanie sukcesji w formie fundacji rodzinnej.

Powołanie nowego podmiotu prawnego powinno zostać dogłębnie przemyślane, a oczekiwania fundatora precyzyjnie odzwierciedlone w statucie, który określa kluczowe kwestie związane z funkcjonowaniem fundacji rodzinnej.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje firmy rodzinne do zakładania fundacji rodzinnej. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych