Wykonawca umowy w projekcie IT dla firmy może wejść w posiadanie informacji uznawanych za poufne. Z tego powodu zleceniodawca powinien wprowadzić do umowy zapisy dotyczące ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa?

Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w art. 11. ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tym przepisem „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą”. Jako „całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów (dane te) nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób”. Oczywiście przy założeniu, że „uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”.

Co jest ważne dla wykonawcy?

Warto, aby wykonawca zadbał o jasne wskazanie w umowie, do czego się zobowiązuje. Zatem, jakie zachowania będą traktowane jako naruszenie obowiązku zachowania poufności. Spodziewać się należy, że zleceniodawca podejmie próby wprowadzenia kar umownych z tytułu naruszenia zobowiązania.

Z punktu widzenia wykonawcy, który może wejść w posiadanie informacji poufnych, niezwykle istotne jest jasne ustalenie przypadków (najlepiej w formie katalogu otwartego), w których obowiązek zachowania poufności nie obowiązuje np. udostępnienie informacji firmom współpracującym – biurom księgowym czy kancelariom prawnym.

Dobrym pomysłem jest również ustalenie przez strony zasad zwrotu dokumentów, materiałów i innych nośników będących w posiadaniu wykonawcy, w sytuacji, w której umowa ulega rozwiązaniu. Należy ustalić, czy przedmioty te podlegają zwrotowi lub zniszczeniu, a jeżeli tak, to w jakim terminie i na czyj koszt.

Wykonawca powinien zadbać również o to, żeby umowa jasno precyzowała okres obowiązywania zachowania poufności, szczególnie ważny jest tutaj czas po zakończeniu współpracy.

Podsumowanie

Poufność jest tematem niezwykle istotnym. W świecie wszechobecnej cyfryzacji i szybkiego obiegu informacji raz udostępnione dane prawdopodobnie nigdy nie znikną. Warto, aby strony umowy miały tego świadomość.

Wykonawca powinien pamiętać, że postanowienia dotyczące poufności mogą być dwukierunkowe, zatem zleceniodawca także może zostać zobowiązany do jej zachowania.

Kancelaria Szołajski Legal Group od kilkunastu lat uczestniczy w procesach negocjacji umów IT, a następnie wspiera przedsiębiorców na etapie ich realizacji. Dlatego też, jeżeli jesteś na etapie rozmów z potencjalnym kontrahentem lub masz problem w związku z umową już zawartą, zapraszamy do kontaktu! Chętnie pomożemy rozwiązać Twoją sytuację!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank