Przed wydaniem decyzji (m.in.) o pozwoleniu na budowę, organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu (art. 35 ust. 1 p.b.).

O tym obowiązku organu administracji architektoniczno-budowlanej wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w orzeczeniu z 7 listopada 2019 r.

W ślad za dotychczasowym orzecznictwem Sąd stwierdził, że interpretacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie może być nadmiernie restrykcyjna dla właścicieli nieruchomości. Z drugiej strony jednak nie może prowadzić do obejścia ograniczeń w nim zawartych.

„W przypadku nieprecyzyjnych, czy zbyt ogólnych postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie można ich interpretować zawężająco i to w taki sposób, że wykładnia ta prowadzi do zakazu zabudowy, przy możliwym spełnieniu innych parametrów, gdy postanowienia planu o takim zakazie zabudowy wyraźnie nie stanowią.” (KIO SA/Po 441/19)

Podsumowanie

Sądzę, że warto zapamiętać tezę sformułowaną przez Sąd. „Przy interpretacji postanowień planów miejscowych nie znajduje zastosowania reguła, że dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje.”

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej