Przedstawiamy kolejne postanowienia o zabezpieczenie powództwa Klientów kancelarii Szołajski Legal Group, pierwsze z 23 czerwca 2023 r. przeciwko Bankowi Pekao S.A., drugie z 3 lipca 2023 r. przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Instytucja prawa cywilnego jaką jest zabezpieczenie roszczenia dopuszcza możliwość zawieszenia spłat rat kredytu do czasu uzyskania prawomocnego wyroku unieważniającego umowę frankową. Największe szanse na uzyskanie zabezpieczenia mają kredytobiorcy, którzy spłacili już kwotę nominalną kredytu oraz posiadacze kredytu w banku zagrożonym upadłością lub prowadzącym na terenie Polski ograniczoną działalność.

W razie akceptacji wniosku kredytobiorca na etapie wstępnym sprawy ma świadomość, że sąd uznał jego roszczenie główne dotyczące unieważnienia umowy kredytowej za uprawdopodobnione.

Postanowienie o zabezpieczeniu powództwa z 23 czerwca 2023 r.

Na posiedzeniu niejawnym 23 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia o sygn. akt XXVIII C 6726/23. Sprawa z powództwa naszych Klientek toczy się przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z/s w Warszawie.

Sąd udzielił Frankowiczkom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności z umowy kredytu hipotecznego zawartej w kwietniu 2006 r. z Bankiem BPH S.A. z/s w Krakowie. Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat kredytu od 23 czerwca 2023 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Kwota spłaconych rat przekraczała wysokość kredytu

Na podstawie kwestionowanej umowy Frankowiczki uiściły na rzecz banku tytułem rat kapitałowo-odsetkowych kwotę 332 242,87 zł, która już na 8 miesięcy przed złożeniem pozwu – 11 kwietnia 2023 r. przekraczała o 28 118,02 zł wysokość kwoty kredytu otrzymaną przez Frankowiczki od banku, wynoszącą 129 177,00 CHF.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa został złożony 14 kwietnia 2023 r.

Pozwem z 14 kwietnia 2023 r. Frankowiczki wystąpiły przeciwko bankowi z roszczeniem o ustalenie nieważności umowy w całości oraz o zapłatę wszystkich uiszczonych na rzecz pozwanego kwot, jako żądaniem głównym określonym w pkt 1 petitum pozwu.

Postanowienie o zabezpieczeniu powództwa z 3 lipca 2023 r.

Postanowienie o zabezpieczeniu powództwa z 3 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał na posiedzeniu niejawnym (sygn. akt XXVIII C 8693/21). Sprawa z powództwa naszych Klientów toczy się przeciwko Santander Bank Polska S.A. z/s w Warszawie. Sąd udzielił Frankowiczom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności z umowy kredytu hipotecznego zawartej w lipcu 2008 r.

Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat kredytu od 3 lipca 2023 roku do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Prawie 300 tys. nadpłaty wysokości kwoty kredytu

Na podstawie kwestionowanej umowy Frankowicze uiścili na rzecz banku 1 741 246,84 , przekraczającą o 292 537,66 wysokość kwoty kredytu otrzymaną przez Frankowicza od banku wynoszącą 724 354,57 CHF.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa został złożony 26 czerwca 2023 r. Pozwem z 7 lipca 2023 r. Frankowicze wystąpili przeciwko bankowi z roszczeniem o ustalenie nieważności umowy w całości oraz o zapłatę wszystkich uiszczonych na rzecz pozwanego kwot, jako żądaniem głównym określonym w pkt 1 petitum pozwu.

Wnioski

Sądowe zabezpieczenie w postaci zawieszenia spłat rat kredytu do czasu prawomocnego wyroku pozwala Frankowiczom uwolnić się od toksycznego zobowiązania frankowego.

W przypadku pozytywnego postanowienia kredytobiorca może odczuć finansową ulgę od początku sprawy sądowej i w komfortowych warunkach oczekiwać korzystnego rozstrzygnięcia w postaci prawomocnego wyroku.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe i chętnie pomaga konsumentom. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium