W ramach artykułów nt. przegranych Banku Millennium z Frankowiczami omawiamy kolejne korzystne dla kredytobiorców orzeczenie. Wskazujemy, jakie argumenty przekonały Sąd, aby unieważnić umowę kredytu frankowego.

Kolejną porażkę, tym razem przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, Bank Millennium poniósł 6 lutego 2020 r.

Sąd unieważnił umowę kredytu i nakazał zwrócić na rzecz kredytobiorcy prawie 63 tys. zł!

 W ocenie Sądu umowa kredytu zawarta 12 września 2007 r. była sprzeczna z ustawą. W rzeczonej sprawie Sąd analizował zarówno samą umowę, jak i regulamin stanowiący integralną część umowy. Na tej podstawie orzekł, że postanowienia regulaminu są sprzeczne z art. 3531 k.c., a tym samym są nieważne na podstawie art. 58 § 1 k.c. Ponadto Sąd wprost powołał się na wyrok TSUE z 3 października 2019 r. (sygn. C-260/18).

W ocenie Sądu, bez zakwestionowanych postanowień nie doszłoby do zawarcia umowy, ewentualnie umowa zostałaby zawarta na innych warunkach (np. kredyt w PLN oprocentowany według stopy LIBOR).

„To oznacza, że umowę należało uznać za nieważną w całości.” (II C 2779/18)

Postanowienie dotyczące indeksacji zostało uznane za abuzywne, ponieważ nie było dostatecznie transparentne. Rozłożenie ryzyka było asymetryczne, a bank posiadał uprawnienie do swobodnego modyfikowania świadczenia kredytobiorcy.

Podsumowanie

Wydany przez Sąd wyrok dowodzi po raz kolejny, że umowy zawierane przez kredytobiorców z Bankiem Millennium S.A. zawierały postanowienia abuzywne. Powodują one, że umowy te można unieważnić!

Frankowicze będący klientami Banku Millennium nie powinni dalej zwlekać. Powinni występować do Sądu o unieważnienie umów kredytów frankowych.

Szołajski Legal Group reprezentuje Frankowiczów w Sądach. Zachęcamy do działania, dlatego www.frankowiczudzialaj.pl.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej