Bankom, które udzielały kredytów frankowych zaczyna palić się grunt pod nogami. Świadomy przegranej pozycji Bank Millennium zaczyna przedstawiać propozycje ugodowe i przewalutowania hipotek frankowych. Niestety, propozycje ugodowe nadal nie są tak atrakcyjne dla Frankowiczów, jak unieważnienie bądź odfrankowienie umowy kredytowej w procesie sądowym. Warto przypomnieć, że ponad 90 proc. kredytów waloryzowanych do CHF zostaje przez sądy unieważniona.

Znów unieważnienie umowy krócej niż w rok

Kolejna opisywana przez nas sprawa przeciwko Bankowi Millennium toczyła się przed Sądem Okręgowym w Legnicy. Wyrokiem z 2 września 2021 r. Sąd unieważnił umowę kredytu indeksowanego kursem CHF z 2006 r. Od strony pozwanej na rzecz strony powodowej Sąd zasądził ponad 70 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia, prawie 50 tys. CHF wraz ustawowymi odsetkami oraz niemal 12 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesowych.

Postępowanie w I instancji trwało niecały rok, dokładnie 11 miesięcy! W trakcie procesu odbyły się 2 rozprawy, przy czym pierwsza z nich miała miejsce już 4 miesiące od wytoczenia powództwa. Sąd postanowił dopuścić dowód z zeznań świadka, który został od razu przesłuchany. Na kolejnej rozprawie zostali przesłuchani sami kredytobiorcy na okoliczność zawarcia rzeczonej umowy kredytowej z 2006 r. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i przepisy covidowe Sąd skorzystał z możliwości wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym.

Sąd poparł w całości argumentacje strony powodowej w żądaniu ustalenia nieważności umowy kredytowej. Jednym z zarzutów kredytobiorców było niedopełnienie obowiązku informacyjnego przez bank na etapie zawierania umowy. Ponadto nie wyjaśniono kredytobiorcom zakresu ryzyka walutowego obciążającego ich w sposób nieograniczony przez cały okres kredytowania. Uwzględniając powództwo Sąd wskazał na wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji.

Wnioski

Propozycje ugodowe Banku Millennium nie są atrakcyjne, ani korzystne dla Frankowiczów.

Postępowania sądowe w sprawach frankowych coraz częściej trwają krócej niż rok. To koronny argument dla Frankowiczów niezdecydowanych czy obawiających się kilkuletniego przewlekłego procesu. Co jeszcze bardziej istotne, zdecydowana większość umów kredytowych waloryzowanych do CHF zostaje przez sądy unieważniona.

W sytuacji epidemiologicznej Sądy stosują przepisy covidowe pozwalające na przyspieszenie i ułatwienie przeprowadzenia postępowania sądowego.

Umowy kredytowe zawierane z Bankiem Millennium S.A. zawierają klauzule abuzywne pozwalające na unieważnienie czy odfrankowienie umowy. Dlatego też nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową: www.frankowiczudzialaj.pl.

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. i chętnie pomaga konsumentom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych