Dziś ostatni artykuł z cyklu wygranych Frankowiczów przeciwko Bankowi Millennium. W omawianym wyroku, na umowie kredytowej zawartej z Bankiem w 2007 r., Sąd nie pozostawił suchej nitki!

Sąd: umowa od początku była złotowa

Kredytobiorcy zawarli z Bankiem umowę kredytu indeksowanego do CHF. W wyroku z 29 września 2020 r. (sygn. akt XXIV C 532/17) Sąd uznał, że umowa kredytowa była umową złotową, a zawarty w niej sposób indeksacji stanowi klauzulę abuzywną.

Zdaniem Sądu, o złotowym charakterze umowy stanowi fakt, że kwota kredytu została wyrażona i była spłacana w złotówkach. Dodatkowo już sam zapis, że kredyt jest waloryzowany do CHF stanowi, że umowa jest złotowa, gdyż jak czytamy w wyroku: „nie można waloryzować kredytu walutowego do tej samej waluty, dlatego np. kredyt w złotych nie może być waloryzowany do złotego, a kredyt we frankach do franków”.

Waloryzacja nie służy kształtowaniu wysokości wynagrodzenia Banku!

Ponadto Sąd zwrócił uwagę, że sam cel waloryzacji zastosowany przez Bank stoi w sprzeczności z prawem bankowym (art.69 PrBank), gdyż: „w umowie została zastosowana waloryzacja niezgodnie ze swoim celem, jakim nie jest ukształtowanie wysokości wynagrodzenia banku, lecz utrzymanie wysokości świadczenia na racjonalnym poziomie, utrzymanie wartości świadczenia przez zaplanowany w umowie czas”.

Na sam koniec Sąd jednoznacznie wskazał, że sposób przedstawienia wysokości rat w umowie, jako załącznika dostarczanego Kredytobiorcom po podpisaniu umowy jest nieuczciwy. W takiej sytuacji, na podstawie umowy podpisanej wcześniej przez Kredytobiorców, Bank otrzymuje kompetencje do kształtowania wysokości należnych mu świadczeń.

Na podstawie powyższych argumentów Sąd unieważnił umowę kredytową w całości i zasądził na korzyść Kredytobiorców ponad 270 tys. zł oraz 60 tys. CHF.

Podsumowanie

Od wyroku TSUE minął ponad rok i widać ewidentną przewagę korzystnych wyroków dla Frankowiczów.

Umowy zawierane przez Bank Millennium są wadliwe, zawierają klauzule abuzywne i podlegają unieważnieniu.

Dlatego należy działać i pozywać Banki, zachęcamy www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi spory frankowe z Bankami i chętnie pomaga konsumentom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej