Prawie rok temu przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski przedstawił bankom jedyny sposób rozwiązania problemu kredytów frankowych – zawieranie ugód. Koszt tej operacji dla sektora bankowego wynosi około 40 mld zł.

Aktualnie banki proponują ugody kredytobiorcom, którzy posiadają kredyt indeksowany bądź denominowany w walucie obcej. Treść propozycji ugodowej oznacza przeliczenie aktualnego salda zadłużenia wyrażonego w walucie obcej CHF na złotówki po sztywnym kursie i zastąpienia od momentu zawarcia umowy oprocentowania LIBOR + marża, stawką WIBOR + marża.

Niewątpliwą zaletą takiej ugody jest zniesienie ryzyka walutowego dla kredytobiorców oraz możliwość zmniejszenia salda zadłużenia. Jednakże trzeba również przeanalizować negatywne aspekty propozycji ugodowych.

Jakie są wady ugód bankowych dla Frankowiczów ?

1. Ugody nie będą proponowane wszystkim kredytobiorcom, a jedynie tym, którzy z własnej inicjatywy podjęli kroki prawne chcąc pozbyć się toksycznego kredytu. Podobnie bank nie będzie dążył do porozumienia ugodowego z kredytobiorcami, którzy już w całości spłacili swoje zobowiązania.

2. Od zawarcia ugody całkowicie zamyka się możliwość dochodzenia roszczeń dotyczących unieważnienia lub odwalutowania umów kredytowych.

3. Proponowane przez bank kursy przeliczeniowe mogą być rażąco wysokie, w stosunku do tych, po których kredytobiorcy zaciągali swoje zobowiązania (w latach 2004-2008).

4. Według propozycji banku, kredyt od początku ma być oprocentowany stawką WIBOR + marża, a nie jak teraz LIBOR + marża. Obecnie WIBOR jest na poziomie minimum, wynosi 0,2%, a jego historyczna średnia wynosi 4,8%. Prawdopodobnie w ciągu kolejnych lat stawka WIBOR zacznie sukcesywnie rosnąć, a wzrost raty odsetkowej pochłonie niskie zyski płynące z ugody dla kredytobiorców.

Widać wyraźnie, że korzyści możliwe do osiągnięcia przez kredytobiorcę na drodze sądowej – dzięki unieważnieniu czy odwalutowaniu – są znacznie wyższe, niż te wynikające z zawarcia ugody sądowej. Obecnie ponad 90 proc. spraw dotyczących kredytów indeksowanych czy denominowanych kursem waluty obcej kończy się unieważnieniem takich umów.

Propozycje ugodowe PKO BP

Start programu przewalutowania portfela frankowego na kredyt złotowy, według propozycji KNF, w ramach polubownego załatwienia sprawy od 4 października 2021 r. proponuje bank PKO BP. Jak czytamy: „PKO BP zaproponuje przewalutowanie tym klientom, którzy już weszli na drogę sądową przeciw bankowi”. Według stanu na koniec pierwszego półrocza to około 7 tysięcy spraw.

Wnioski

Proponowane przez banki ugody są ryzykowne dla Frankowiczów – oprocentowanie będzie liczone w oparciu o WIBOR, który obecnie jest rekordowo niski, ale z uwagi na rosnącą inflację istotnie wzrośnie. Głównym celem proponowanych ugód jest doprowadzenie do polubownego zakończenia sporu kredytobiorców i Banku w związku z rozpoczęciem drogi sądowej (złożeniem pozwu) o unieważnienie czy odwalutowanie kredytu.

Będziemy śledzić dla Państwa sprawę ugód i informować o propozycjach składanych naszym Klientom, dla których prowadzimy sprawy sądowe. Obecnie ugody składane są przez Bank Millenium S.A. oraz PKO BP S.A., ale warte rozważania warunki są przedstawiane tylko tym klientom, którzy złożyli już pozew do Sądu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej