Po raz kolejny Sąd uznał umowę kredytu frankowego zawartego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. za nieważną. Kredytobiorcy odzyskali ponad 60 tys. zł, a Bank został obarczony kosztami procesu.

Jak orzekł Sąd?

Omawiana w dzisiejszym artykule sprawa toczyła się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli i dotyczyła umowy kredytu hipotecznego z 2008 r. Zgodnie z wyrokiem, który zapadł 11 stycznia 2021 r., umowa kredytowa zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z/s w Warszawie jest nieważna. Tym samym Sąd nakazał wypłatę od pozwanego na rzecz powoda Frankowicza żądaną kwotę tj. ponad 60 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie od 26 stycznia 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę ponad 6 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Bank Ochrony Środowiska S.A. udzielił kredytu frankowego zawierającego postanowienia niedozwolone. Przewidywały one przeliczanie środków do CHF według kursu kupna i kursu sprzedaży walut określonych w tabeli kursowej banku. Niedozwolone klauzule Bank zawarł przede wszystkim w ZOZK tj. Zbiorze Ogólnych Zasad Kredytowania, który stanowił integralną część umowy (załącznik nr 1). Zapisy ZOZK dotyczące klauzul przeliczeniowych były obarczone wadliwością, gdyż odwoływały się do Tabeli Kursowych Banku. Istotnym jest także stosowanie dwóch kursów waluty: kursu kupna przy wypłacie kredytu oraz kursu sprzedaży przy spłacie kredytu tzw. spread.

Jak orzekł Sąd, umowa kredytu hipotecznego z 15 lutego 2008 roku jest nieważna w całości. Zawiera istotne odstępstwo od definicji kredytu wynikającej z przepisów prawa bankowego. Wobec stwierdzenia nieważności całej umowy, Sąd zaniechał rozważań dotyczących pozostałych zgłoszonych w sprawie zarzutów, w tym zarzucających poszczególnym postanowieniom umownym abuzywny charakter.

Sąd stwierdził, że zawarte w umowie klauzule mają charakter abuzywny, a po ich wyeliminowaniu nie da się utrzymać umowy o kredyt denominowany w mocy, gdyż nie byłoby to zgodne z wolą stron. Ponadto umowa w takim kształcie byłaby wewnętrznie sprzeczna z zasadami ekonomii.

Wnioski

Umowy zawierane z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. są obarczone klauzulami abuzywnymi, które pozwalają na odfrankowienie oraz na unieważnienie umowy kredytowej. Podstawą do unieważnienia tych umów jest brak jednoznacznego określenia wysokości kwoty udzielanego kredytu oraz stosowanie przez bank swojego kursu CHF. Dodatkowo ten kurs jest różny przy wypłacie i spłacie kredytu i oznacza to, że Bank stosował w umowach niedozwolony spread walutowy.

W polskim orzecznictwie takie działania są powszechnie rozumiane jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz rażąco naruszające dobro konsumentów. Dlatego też warto działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank