W pierwszym kwartale 2022 r. zapadło 255 prawomocnych wyroków sądowych w sprawach kredytów frankowych mBanku. Aż 251 razy mBank przegrał w sądzie z Frankowiczami, a tylko 4 sprawy wygrał.

Zgodnie ze statystykami prezentowanymi w ostatnim raporcie mBanku, w pierwszym kwartale tego roku kredytobiorcy frankowi wygrali 98,5 % postępowań sądowych, przegrali zaledwie ok. 1,5 % spraw. Około 76 % niekorzystnych dla banku wyroków stanowią unieważnienia umów kredytowych. W sądach znajduje się 27 % posiadaczy kredytów w CHF udzielonych przez mBank i jego poprzedników prawnych.

Czego żądają Frankowicze?

Na koniec marca w sądach toczyło się 14 tys. 705 indywidualnych postępowań sądowych w sprawach frankowych dotyczących mBanku o łącznej wartości ponad 4,1 mld zł. Roszczenia dotyczące uznania umów za nieważne w całości, orzeczenia częściowej nieważności lub odfrankowienia zawierało aż 14 tys. 419 postępowań.

Z danych finansowych raportu wynika, że zysk netto mBanku w pierwszym kwartale 2022 r. wyniósł 512,3 mln zł. Wartość rezerw na ryzyko prawne przegranych spraw sądowych w związku z kredytami waloryzowanymi kursem CHF wyniosła 192,8 mln zł. Natomiast wartość bilansowa kredytów hipotecznych w CHF wyniosła 8,8 mld zł.

Spór zbiorowy przeciwko mBankowi w Łodzi

Warto przypomnieć, że przeciwko mBankowi toczy się w Łodzi spór zbiorowy z powództwa dotyczącego 1725 Frankowiczów reprezentowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, oddalający roszczenia kredytobiorców frankowych zapadł 9 lutego 2022 r, zaś w na początku kwietnia 2022 roku została złożona przez Frankowiczów Apelacja do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Sprawę w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi prowadzi Sędzia SA Jacek Pasikowski.

Na mocy postanowienia Sądu Apelacyjnego w Łodzi kredytobiorcy od czerwca 2020 r. są objęci zabezpieczeniem roszczeń i zwolnieni są z obowiązku spłaty rat kredytu do momentu wydania prawomocnego wyroku.

Jak mBank szacuje prawdopodobieństwo przegranej?

Co ciekawe w raporcie zaprezentowano kalkulacje banku dotyczące wpływu ryzyka prawnego związanego z kredytami frankowymi na rachunek zysków i strat.

Według mBanku prawdopodobieństwo przegrania sprawy frankowej w sądzie wynosiło 50 proc. Jednak liczby pokazują coś innego – mBank jest liderem masowych przegranych w sądzie, co dobitnie przedstawia ponad 98 proc. korzystnych wyroków po stronie Frankowiczów.

Ponadto w raporcie mBank tendencyjnie wskazuje, że dotychczasowa linia orzecznicza jest niespójna.

Pilotaż ugód mBanku

Z wynikiem 8 proc. zawartych ugód zakończyła się w pierwszym kwartale tego roku pierwsza faza pilotażu ugód mBanku. Jak czytamy w raporcie „w trakcie trwania pilotażu ugód bank zaobserwował czynniki zewnętrzne, które mogły mieć wpływ na jego rezultaty oraz decyzje klientów. Były to: niepewność dotycząca traktowania podatkowego zawartych ugód, rosnący kurs CHF oraz rosnący poziom stóp procentowych w Polsce i co za tym idzie rosnący koszt kredytów w PLN oraz niepewność ekonomiczna związana z wojną w Ukrainie.”

Według mBanku maksymalny hipoteczny koszt programu wyniósłby 2,89 mld zł przy założeniu zaoferowania go wszystkim klientom z aktywnymi kredytami, którzy zaakceptowaliby jego warunki.

Wnioski

mBank jest liderem przegranych spraw sądowych dotyczących kredytów frankowych. Aktualnie co czwarta umowa objęta jest postępowaniem sądowym.

Bank prowadzi pilotaż propozycji ugodowych dla klientów i po jego zakończeniu podejmie decyzję czy, kiedy i na jakich warunkach przedstawi propozycje ugód pozostałym kredytobiorcom. Wielu klientów nie chce ugód, wolą przed sądem dochodzić swoich roszczeń, potencjalnie dużo korzystniejszych.

Korzyści, które kredytobiorca może uzyskać na drodze sądowej dzięki unieważnieniu czy odwalutowaniu są znacznie wyższe, niż te wynikające z zawarcia ugody. Proponowane przez banki ugody są nieopłacalne i niesprawiedliwe, ich głównym celem jest zniechęcenie kredytobiorców do walki na drodze sądowej o unieważnienie czy odwalutowanie kredytu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBankowi i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium