Obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Analizując powyższą definicję z art. 3 pkt 20 p.b., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że potencjalny spadek wartości nieruchomości związany z inwestycją nie ma związku z prawnym ograniczeniem zagospodarowania tego terenu.

W wydanym 23 października 2019 r. orzeczeniu, Sąd zwrócił uwagę, że ogólnie rozumiane „uciążliwości i ograniczenia” nie stanowią podstawy do uznania, że mamy do czynienia z wystąpieniem ograniczenia w możliwości zagospodarowania działki sąsiedniej w rozumieniu art. 3 pkt 20 p.b.

„Przepis ten nie upoważnia do posługiwania się kategoriami ogólnymi, ale wymaga wyraźnego sprecyzowania konkretnego przepisu prawa administracyjnego wykluczającego bądź ograniczającego zagospodarowanie działki skarżących ze względu na powstanie nowej zabudowy.” (II SA/Po 607/19)

Podsumowanie

W ślad za stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu warto podkreślić: dopóki nie zostanie wykazane, że inwestycja ze względu na swe parametry wiąże się z wystąpieniem prawnych ograniczeń w zagospodarowaniu działki sąsiedniej, tak długo właściciel tej działki nie nabędzie statusu strony.

Jeśli zainteresował Cię dzisiejszy artykuł, zachęcam do zapoznania się z innymi artykułami Kancelarii w podobnym temacie, które przeczytasz m.in. tutaj.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej