Dane statystyczne dotyczące procesów bankowych są optymistyczne dla kredytobiorców i przekonują, że banki coraz częściej przegrywają na drodze sądowej. Ponad 90 proc. spraw dotyczących kredytów frankowych wygrywają Frankowicze, z czego znaczna większość to dominacja wyroków stwierdzających nieważność umowy.

Przedstawiamy kolejny artykuł z cyklu zwycięstw z Bankiem Millennium. W opisywanej sprawie Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu konsolidacyjnego z 2007 r., obarczonej klauzulami abuzywnymi.

Sąd: postanowienia umowne nie wiążą kredytobiorców

Sąd Okręgowy w Warszawie, 13 kwietnia 2021 r. w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium S.A. orzekł nieważność umowy o kredyt konsolidacyjny zawartej w kwietniu 2007 r. Po zapoznaniu się z treścią przedmiotowej umowy, Sąd opowiedział się po stronie powodowej i przyznał, że pozwany Bank dowolnie określał wysokość zobowiązania kredytowego. Uznał za zasadne zarzuty dotyczące klauzul abuzywnych, które pozwalały Bankowi Millennium na jednostronne ustalanie wysokości rat kredytowych łączącego strony zobowiązania.

Zapis o Tabeli Kursów Banku, dający możliwość swobodnego kształtowania wartości waluty przez Bank stawia kredytobiorcę w słabszej pozycji. Dodatkowo Sąd stwierdził, że postanowienia dotyczące Tabeli Kursów nie były indywidualnie uzgadniane z Kredytobiorcą i dlatego właśnie go nie obowiązują.

Po wyeliminowaniu niedozwolonych klauzul z umowy nie ma możliwości prawnej utrzymania jej w mocy. Oznacza to, że postanowienia wynikające z umowy nie wiążą kredytobiorców ze względu na jej nieważność. Umowa kredytu konsolidacyjnego jest nieważna także z powodu naruszania zasady współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Bowiem zgodnie z art. 3851 k.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Ponadto według Prezesa UOKiK postanowienia dotyczące zasad ustalania kwoty kredytu oraz wysokości rat w oparciu o kursy wymiany walut są niedozwolone, gdyż stawiają konsumenta w gorszej pozycji względem banku.

Wnioski

Kolejne orzeczenia potwierdzają, że Bank Millennium coraz częściej przegrywa sprawy z Frankowiczami.

Umowy zawierane przez Bank Millennium są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i z tego powodu podlegają unieważnieniu.

Nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych