Instytucja prawa cywilnego jaką jest zabezpieczenie roszczenia dopuszcza możliwość zawieszenia spłat rat kredytu do czasu uzyskania prawomocnego wyroku unieważniającego umowę frankową. Najczęściej wniosek o zabezpieczenie składany jest wraz z pozwem, a sąd ma obowiązek rozpatrzyć go w pierwszej kolejności. Przedstawiamy dwa postanowienia o zabezpieczenia powództwa Klientów Szołajski Legal Group przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Największe szanse na uzyskanie zabezpieczenia mają kredytobiorcy, którzy spłacili już kwotę nominalną kredytu oraz posiadacze kredytu w banku zagrożonym upadłością lub prowadzącym na terenie Polski ograniczoną działalność. W razie akceptacji wniosku kredytobiorca na etapie wstępnym sprawy ma świadomość, że sąd uznał jego roszczenie główne dotyczące unieważnienia umowy kredytowej za uprawdopodobnione.

Postanowienie Sądu z 28 września 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał postanowienie na posiedzeniu niejawnym 28 września 2022 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A. z/s w Warszawie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia o sygn. akt XXVIII C 15417/22. Wniosek o zabezpieczenie powództwa został złożony 12 września 2022 roku.

Sąd udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności z umowy kredytu zawartej 18 kwietnia 2007 r. z Bankiem Millennium S.A. w Warszawie. Postanowienie Sądu wstrzymało obowiązek dokonywania spłat rat kredytu na czas trwania postępowania, czyli od 19 września 2022 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Co ważne, powodowie spłacili dotychczas kapitał kredytu z powyższej umowy.

Na podstawie kwestionowanej umowy powodowie uiścili na rzecz pozwanego tytułem rat kapitałowo-odsetkowych kwotę 585 806,79 zł przekraczającą o 12 026,79 zł (uwzględniając wpłaty dokonane do 24 sierpnia 2022 r.) wysokość kwoty kredytu otrzymaną przez powodów od pozwanego wynoszącą 573 780,00 zł.

Pozwem z 28 lipca 2022 roku powodowie wystąpili przeciwko pozwanemu z roszczeniem o ustalenie nieważności umowy w całości oraz o zapłatę solidarnie (ewentualnie łącznie) wszystkich uiszczonych na rzecz pozwanego kwot, jako żądaniem głównym.

Postanowienie z 14 listopada 2022 r.

Kolejne postanowienie na posiedzeniu niejawnym z 14 listopada 2022 r. wydał Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi Millennium S.A. Postanowienie Sądu dotyczyło udzielenia zabezpieczenia o sygn. akt XXVIII C 7620/22. Wniosek o zabezpieczenie powództwa został złożony 28 października 2022 r.

Sąd udzielił powodowi zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieważności z umowy kredytu indeksowanego kursem CHF, zawartej 25 października 2006 r. z Bankiem Millennium S.A. w Warszawie. Sąd nakazał wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu od 14 listopada 2022 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Na podstawie kwestionowanej umowy powód uiścił na rzecz pozwanego tytułem rat kapitałowo-odsetkowych kwotę 369 297,28 zł oraz kwotę 28 862,12 CHF, która przy uwzględnieniu kursu średniego NBP z dnia wniesienia niniejszego wniosku (4,7705 zł za 1,00 CHF) odpowiada kwocie 506 984,02 zł (369 297,28 zł + 137 686,74 zł), przekraczającej o 176 984,02 zł (uwzględniając wpłaty dokonane do 28 października 2022 r.) wysokość kwoty kredytu otrzymaną przez powoda od pozwanego, wynoszącej 330 000,00 zł.

Pozwem z 5 kwietnia 2022 r. powód wystąpił przeciwko pozwanemu z roszczeniem o ustalenie nieważności umowy w całości oraz o zapłatę wszystkich uiszczonych na rzecz pozwanego kwot, jako żądaniem głównym.

Dwie przesłanki wniosku o zabezpieczenie powództwa

Sąd w pierwszej kolejności rozpoznał czy udzielenie zabezpieczenia jest zasadne.

Wniosek do sądu o zabezpieczenie musi spełniać 2 przesłanki tj. uprawdopodobnienie roszczeniawykazanie interesu prawnego, dlatego powinien być dobrze umotywowany.

W naszych sprawach Klienci spłacili już nominalną wartość kapitału i wykazali słabą kondycję finansową banku, stwarzającą niepewność prawną i ryzyko, że wykonanie wyroku unieważniającego umowę może być utrudnione w przyszłości, dlatego też Sąd wydał oba postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia.

Wnioski

Sądowe zabezpieczenie w postaci zawieszenia spłat rat kredytu do czasu prawomocnego wyroku pozwala frankowiczom uwolnić się od toksycznego zobowiązania frankowego.

W przypadku pozytywnego postanowienia kredytobiorca może odczuć finansową ulgę od początku sprawy sądowej i w komfortowych warunkach oczekiwać korzystnego rozstrzygnięcia w postaci prawomocnego wyroku.

Rozwiązanie to jest zatem niezwykle korzystne dla kredytobiorców, którzy zyskują spokój na czas trwania całego procesu sądowego.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe i chętnie pomaga konsumentom. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank