Ponad 211 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ma zwrócić Bank Millennium S.A. Naszej Klientce. To kolejna wygrana sprawa frankowa kancelarii Szołajski Legal Group. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 3 lutego 2023 r. orzekł zgodnie z żądaniem pozwu i ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w październiku 2008 r. (sygn. akt XXVC 3854/20).

Jak orzekł Sąd?

Nasza Klientka zawarła umowę kredytu frankowego z Bankiem Millennium w październiku 2008 roku na kwotę 303.000,00 na okres 324 miesięcy.

Pozew w sprawie został złożony do Sądu 6 listopada 2020 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 17 maja 2021 r. Warto podkreślić, że w sprawie odbyła się tylko jedna zdalna rozprawa3 lutego 2023 r., bez przesłuchania stron, po czym ogłoszono wyrok. Rozprawa zdalna trwała tylko 17 minut!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny zasądził od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 211.026,51 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Sąd ustalił także, że bank jest zobowiązany do zwrotu całości poniesionych przez powódkę kosztów procesu.

Wnioski

Umowy zawierane przez Bank Millennium są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Propozycje ugodowe Banku Millennium są skrajnie niekorzystne dla Frankowiczów.

Należy działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych