Ekspresowa wygrana naszych Klientów z mBank

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, 6 lutego 2024 r. orzekł nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartej w październiku 2008 r. z BRE Bankiem Spółka Akcyjna, aktualnie mBankiem S.A. w Warszawie.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego „mPlan” w październiku 2008 r. na kwotę 400.000 PLN na okres 30 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 2 października 2023 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 13 listopada 2023 r., a replikę w imieniu Frankowiczów złożyliśmy 27 grudnia 2023 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa hybrydowa – 6 lutego 2024 r., na której Sąd przesłuchał Frankowiczów oraz oddalił dowód z opinii biegłego wskazując na jego nieprzydatność w sprawie i oddalił wniosek banku o przesłuchanie w charakterze świadka pracownika banku, wskazując, że nie brał on bezpośredniego udziału w czynnościach i przesłuchanie niczego nie wniesie do sprawy.

W tym samym dniu Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny wydał wyroksygn. akt III C 2643/23.

Warto podkreślić, że wyrok został wydany ekspresowo, bowiem od złożenia pozwu do ogłoszenia wyroku minęło zaledwie 4 miesiące, a sama rozprawa trwała zaledwie 45 minut.

Jak orzekł Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie?

Sąd zasądził od mBanku na rzecz Frankowiczów kwotę 114.987,76 PLN oraz kwotę 43.376,87 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 31 maja 2023 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę w wysokości 11.834 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wnioski

Umowy zawierane z mBankiem są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBank i chętnie pomaga konsumentom. 

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych