GetIn Noble Bank po raz kolejny przegrał z Frankowiczami przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie! Dwa prawomocne wyroki zostały wydane 30 stycznia 2020 r.

Pierwsza wygrana

W pierwszej sprawie, o sygnaturze VI ACa 790/18, Sąd Apelacyjny oddalił apelację banku i podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sąd Apelacyjny zgodził się z argumentacją Sądu Okręgowego o abuzywności klauzul przeliczeniowych, przedstawioną w uzasadnieniu wyroku.

Sąd Okręgowy dopuścił także możliwość unieważnienia umowy kredytu, gdyby Frankowicze chcieli takiego rozwiązania. Frankowicze oświadczyli jednak, że akceptują rozstrzygnięcie w postaci odfrankowienia umowy kredytu.

W prawomocnym wyroku, Bank został zobowiązany do zwrotu kwoty zasądzonej przez Sąd w wysokości ponad 150.000 zł, tytułem zwrotu nadpłaty.

Druga wygrana

W drugiej sprawie (o sygnat. VI ACa 734/18) Sąd Apelacyjny ponownie potwierdził, że klauzule przeliczeniowe zawarte w umowie kredytu frankowego są abuzywne.

Sąd Apelacyjny uznał, że zeznania świadka Banku, potwierdzającego świadomość ryzyka Frankowiczów są bez znaczenia i nie powinny być brane pod uwagę.

Sąd Apelacyjny stwierdził także, że odfrankowiona umowa kredytu istotnie będzie niekorzystna dla Banku, ale obowiązkiem Sądu jest chronić konsumenta.

Wnioski

Co do zasady, umowy kredytowe GetIn Banku podlegają odfrankowieniu, ale na wniosek Frankowiczów Sąd może je również unieważnić.

Omówione dwa wyroki, wydane jednego dnia potwierdzają, że Frankowicze powinni działać i podejmować się prowadzenia sporów indywidualnych z Bankami.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank