Osoby posiadające kredyty walutowe będą miały prostszą drogę do dochodzenia swoich praw w Sądach. Opinia Sądu Najwyższego oraz oczekiwany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dają nadzieję na korzystne rozwiązania dla konsumentów.

Opinia Sądu Najwyższego

Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 21 sierpnia 2019 r. opublikowało opracowanie dotyczące kredytów walutowych w tym kredytów frankowych. Jest to bardzo ważny dokument dla rynku bankowego i konsumentów.

W opracowaniu tym Sąd Najwyższy ocenił, że powszechnie zaciągane kredyty, oprocentowane według LIBOR były kredytami złotowymi, jedynie indeksowanymi do waluty obcej.

Uznanie klauzul indeksacyjnych w kredytach walutowych za nieważne nie może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla klientów. Zatem – zdaniem Sądu Najwyższego – dopuszczalne jest przeliczenie kredytu na złote po kursie z dnia zaciągnięcia i zastosowanie do kredytu stawki LIBOR.

Opinia Rzecznika TSUE i oczekiwany wyrok TSUE

Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zapytania polskiego Sadu Okręgowego do Trybunału Sprawiedliwości dotyczącej sprawy Państwa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank (sprawa C-260-18) ukazała się 14 maja 2019 r.

Opinia rzecznika nie jest jeszcze rozstrzygnięciem Trybunału, jednak w 90 procentach spraw Trybunał podziela poglądy wyrażone w opiniach rzecznika.

Rzecznik stwierdził, iż Sąd może wyeliminować z umowy kredytowej niedozwoloną klauzulę indeksacyjną (np. indeksacje do waluty obcej, w tym wypadku do franka szwajcarskiego) i ustalić czy umowa może być dalej realizowana bez tej klauzuli.

Jeśli Sąd orzeknie, że umowa kredytowa może obowiązywać po usunięciu indeksacji do franka szwajcarskiego, wtedy kredyt w złotówkach byłby oprocentowany według stawek LIBOR dla polskiego złotego.

Trybunał Sprawiedliwości UE ma wydać wyrok w sprawie Państwa Dziubak na przełomie września i października 2019 r.

Wnioski

Po wyroku TSUE oraz uwzględniając opracowanie Sądu Najwyższego, osoby posiadające kredyt walutowy będą miały prostszy sposób dochodzenia swoich praw w Sądach.

Szołajski Legal Group chętnie pomoże w analizie umowy kredytowej oraz będzie reprezentował swoich klientów w sprawach sądowych dotyczących kredytów walutowych.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank