W rejestrze fundacji rodzinnych gromadzone, weryfikowane, przetwarzane i udostępniane są dane uznane przez ustawodawcę za istotne. Rejestr fundacji rodzinnych prowadzi Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Do rejestru fundację rodzinną zgłasza jej fundator. Natomiast w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie, zgłoszenia do rejestru fundacji rodzinnych dokonuje Zarząd. Dla ważności złożonego wniosku istotne jest podpisanie wniosku rejestrowego przez fundatora lub przez wszystkie osoby powołane w skład Zarządu.

Pomoc pełnomocnika procesowego

Warto również zwrócić uwagę na kwestię możliwości złożenia wniosku rejestrowego przez pełnomocnika procesowego. Takie pełnomocnictwo powinno zostać udzielone przez fundatora, natomiast w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie przez Zarząd, podpisane przez wszystkich członków Zarządu.

Uzyskiwanie informacji z rejestru

Z rejestru fundacji rodzinnych można otrzymywać poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje, które się w nim znajdują. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do biura podawczego Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Trzeba również uiścić stosowną opłatę sądową zgodnie z przepisami ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Każda zarejestrowana fundacja rodzinna posiada odrębne akta rejestrowe prowadzone przez sąd rejestrowy. Przeglądanie akt rejestrowych odbywa się w siedzibie sądu rejestrowego w obecności pracownika sądu. Wymagane jest umówienie się na przegląd akt rejestrowych poprzez ustalenie dokładnego terminu na zapoznanie się z dokumentacją.

Z aktami rejestrowymi może zapoznać się fundator, członek organu fundacji rodzinnej oraz beneficjent. Warto też podkreślić, że w przypadku kręgu innych osób, dopiero po wykazaniu interesu prawnego przez taką osobę oraz po wyrażeniu zgody przez sąd rejestrowy.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o fundacji rodzinnej postępowanie przed sądem rejestrowym toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Podsumowanie

Fundacje rodzinne w Polsce można zakładać od 22 maja 2023 r. To nowe rozwiązanie prawne cieszy się dużym zainteresowaniem firm rodzinnych. Warto się odpowiednio przygotować i skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej z bogatym doświadczeniem.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje firmy rodzinne do zakładania  fundacji rodzinnych w Polsce. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium