Listopad nie przyniósł rewolucji w sprawach frankowych i passa porażek Banków z Frankowiczami trwa nadal. Boleśnie przekonuje się o tym Getin Noble Bank. Dzisiaj przybliżamy dwa wyroki, w których to Bank pozywał Frankowiczów i poniósł porażkę.

Pierwszy korzystny wyrok zapadł 3 listopada 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Nie dość, że Sąd nie podzielił roszczenia Banku o zapłatę ponad 1,5 mln zł, to uznał również, że wypowiedzenie umowy było nieważnie. Dotyczyło bowiem, nieważnej przez cały okres trwania, umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z maja 2008 r.

Jako przesłankę nieważności umowy Sąd wskazał klauzule indeksacyjne, które dotyczyły świadczenia głównego umowy i odnosiły się do bankowej tabeli kursów.

Na ten sam argument powołał się 18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga rozpatrujący sprawę umowy kredytu indeksowanego z 2007 r. Podobnie jak w pierwszej sprawie, Bank wypowiedział umowę i zażądał astronomicznej kwoty – 2 mln zł.

Sąd zwrócił uwagę, że poza klauzulami abuzywnymi, za zakończeniem sprawy na korzyść Frankowiczów przemawia brak zgody Kredytobiorców na uzupełnienie powstałej luki w umowie kredytu. Osobną kwestią jest brak przepisów, które pozwalałyby na jej uzupełnienie.

Wnioski

Umowy kredytowe zawierane z Getin Noble Bank są obarczone klauzulami abuzywnymi, które pozwalają na ich unieważnienie.

Poparte orzeczeniem TSUE orzecznictwo polskich sądów jest stabilne i korzystne dla Kredytobiorców. Dlatego nie ma na co czekać, należy działać i pozywać Banki! Zachęcamy www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi spory frankowe z Bankami i chętnie pomaga konsumentom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych