Wreszcie pan Jan Fundarski ogłosił wyczekiwaną od dawna listę beneficjentów przyszłej fundacji rodzinnej. Na wstępie zaznaczył, że wraz z małżonką Janiną zdecydowali, że będą występować w podwójnej roli, zarówno jako fundatorzy, jak i jako beneficjenci fundacji rodzinnej, zgodnie z przepisami nowej ustawy o fundacjach rodzinnych.

Zaprzyjaźniony mecenas dodał, że obowiązkowym elementem w statucie, który jest najważniejszym dokumentem fundacji rodzinnej i musi mieć formę aktu notarialnego, jest określenie beneficjenta oraz katalogu świadczeń, które mogą być przyznawane beneficjentom. W szczególności mogą to być świadczenia pieniężne, korzystanie z nieruchomości fundacji, pokrywanie kosztów kształcenia i utrzymania czy też kosztów leczenia i ochrony zdrowia. 

Warto podkreślić, że fundator, tworząc fundację rodzinną i ustalając treść statutu, nie musi wymieniać w nim wszystkich beneficjentów. Wystarczające będzie przyjęcie ogólnej zasady, zgodnie z którą będzie ona tworzona i aktualizowana. W szczególności statut może przewidywać generalną zasadę stanowiącą, że beneficjentami fundacji rodzinnej są zstępni fundatora (dzieci, wnuki, prawnuki), a także inne osoby wskazane w uchwale fundatora w sprawie określenia listy beneficjentów.

Mecenas wyjaśniał, że jednym z pierwszych zadań zarządu nowopowstałej fundacji rodzinnej będzie sporządzenie listy beneficjentów. Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej to właśnie na tym organie ciąży obowiązek stworzenia i bieżącej aktualizacji tego kluczowego dokumentu fundacji. Wykonywanie tych czynności ma przebiegać zgodnie z zasadami określonymi w statucie, a sama lista beneficjentów nie jest zgłaszana do rejestru fundacji rodzinnej i jest dokumentem wewnętrznym.

Ponadto nadmienił, że co istotne, fundator, podejmując uchwałę w sprawie określenia listy beneficjentów, będzie mógł zaprojektować i wdrożyć pierwszy jej model. Będzie on stanowić wzorzec dla dalszych prac zarządu fundacji. Uchwała może określać w szczególności rodzaj, wysokość i warunki wypłaty świadczeń na rzecz istniejących beneficjentów, jak również zasady przyznawania świadczeń, które będą przysługiwać przyszłym beneficjentom fundacji.

Mecenas podkreślił, że fundator posiada dużą swobodę w określaniu i różnicowaniu świadczeń przysługujących poszczególnym beneficjentom, a także w określaniu warunków ich wypłaty. Dodał, że zakres ich uprawnień może być różnicowany ze względu na wiek, zapewniając małoletnim beneficjentom wyłącznie pokrywanie kosztów kształcenia, utrzymania i opieki zdrowotnej. Natomiast dostęp do świadczeń pieniężnych pochodzących z zysku fundacji może pozostawiać beneficjentom, którzy osiągnęli odpowiedni wiek, wykształcenie czy też staż pracy w firmie rodzinnej. 

Na koniec wspomniał, że poza korzyściami wynikającymi ze świadczeń, beneficjenci mogą uzyskać istotny wpływ na funkcjonowanie fundacji rodzinnej poprzez udział w Zgromadzeniu Beneficjentów. Co ważne w skład Zgromadzenia Beneficjentów nie będą wchodzić wszyscy, ale wyłącznie te osoby, którym przyznano w statucie prawo do uczestnictwa. Dodał również, że przy powołaniu fundacji rodzinnej wymagane będzie wskazanie w statucie co najmniej jednego beneficjenta, któremu przysługuje takie prawo.

Następnie po interesującym i dość obszernym wprowadzeniu przez znanego już mecenasa, przyszły fundator Pan Jan poprosił swoje dzieci, pierworodnego syna Filipa zwanego w kręgu rodzinnym Fifi i córkę Gabrielę przez wszystkich nazywaną Gabi i przedstawił ich oficjalnie wszystkim zgromadzonym, jako przyszłych beneficjentów i członków w Zgromadzeniu Beneficjentów, a także przyszłych członków Zarządu.

Po krótkiej owacji Pan Jan, przejęty swą nową rolą życiową jako przyszłego fundatora, wyjaśnił, że jego ukochane wnuki bliźniaki Antonina i Antoni, czyli po prostu Tosia i Tosiek, dzieci jego ukochanej córki będą również beneficjentami. Jednak jako osoby małoletnie nie będą uczestniczyć w Zgromadzeniu Beneficjentów. Świadczenia na ich rzecz w szczególności będą pokrywać koszty utrzymania, opieki zdrowotnej oraz kształcenia do ukończenia studiów, oraz 25. roku życia.

Ze wzruszeniem dziadek Jaś wspominał ich trudny start życiowy, przedwczesne narodziny, walkę o przeżycie, długi pobyt w inkubatorach na oddziale w szpitalu, a następnie wyczerpującą i żmudną rehabilitację, którą zawdzięczają przede wszystkim walecznym kochającym rodzicom i finansowemu oraz psychicznemu wsparciu ukochanej fundacji Wcześniak.

Po chwili z dumą przekazał, że kolejnym beneficjentem fundacji z oczywistych względów i długoletniej owocnej współpracy będzie właśnie fundacja Wcześniak. Organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego, która jest bliska sercu i traktowana niczym członek rodziny.

Do grona beneficjentów dołączył ponadto najbliższy współpracownik, długoletni przyjaciel i zaufany szef kuchni Tobiasz, który otrzyma w szczególności świadczenia na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji jego małego synka. Dwie kelnerki Pola i Tola, wnuczki siostry Pana Jana, które przyjechały na studia i dzielnie łączą pracę z nauką przy wsparciu ulubionego wujka, będą otrzymywać świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania i kształcenia do czasu ukończenia studiów i osiągnięcia wieku 25 lat. 

Kiedy silne emocje związane z ogłaszaniem listy beneficjentów powoli opadły, zaprzyjaźniony mecenas przedstawił zainteresowanym plan działań na najbliższe dni. Umówił wizytę u znajomego notariusza, aby dokonać wszelkich formalności wynikających z nowej ustawy o fundacji rodzinnej: sporządzenie aktu założycielskiego oraz statutu fundacji wymaga formy aktu notarialnego. Omówił także dalsze kroki związane z rejestracją fundacji rodzinnej.

Teraz wszyscy powinni skupić się na stworzeniu statutu fundacji rodzinnej, który można śmiało określić jako fundament przyszłej fundacji rodzinnej i kluczowy dokument dla Rodziny Fundarskich.

Cała rodzina Fundarskich i pozostali im bliscy odczuwali, że wkrótce kolejne marzenie Pana Fundarskiego się ziści, wreszcie powstanie upragniona fundacja rodzinna Zacisze Fundarskich.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium