W swoich artykułach na szolajski.com podejmowaliśmy już temat interesu prawnego w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego (zobacz tutaj). Dzisiaj chciałbym kontynuować rozpoczęty wtedy wątek, ponieważ niedawno pojawiło się ciekawe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym temacie.

Tytułem przypomnienia wskażę tylko, że postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego oraz reguły je opisujące zostały opisane w art. 164 i następnych ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

Jak rozumieć interes prawny?

Ustawa prawo własności przemysłowej nie zawiera definicji interesu prawnego. Żaden artykuł nie wskazuje wprost jak należy rozumieć to pojęcie. Dlatego niezbędne jest spojrzenie do kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Jak przyznał Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 5 lutego 2020 r., w postępowaniu spornym o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy należy niewątpliwie przyznać status strony konkurentowi właściciela spornego prawa wyłącznego.

„Wnioskodawca ma interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, jeżeli jego właściciel – konkurent na danym rynku – stwarza realne i bezpośrednie zagrożenie wykonywania przez niego zgłoszonej działalności gospodarczej i oznaczania swoich towarów zarejestrowanymi na jego rzecz znakami towarowymi.” (II GSK 632/19)

W wydanym wyroku Sąd ocenił, że właściciel posiadający wyłączne prawo ochronne, któremu inny podmiot gospodarczy uniemożliwia lub ogranicza korzystanie z posiadanego prawa, ma podstawę do domagania się ochrony. Ze względu na naruszone przez konkurenta na danym rynku, prawo swobody prowadzenia działalności gospodarczej, właściciel wyłącznego prawa ochronnego może m.in. wymagać postępowania administracyjnego.

Podsumowanie

Warto zapamiętać, że definicji interesu prawnego nie znajdziemy w ustawie prawo własności przemysłowej.

Analizując, czy posiadamy interes prawny w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego, badajmy czy podmiot, wobec którego toczy się postępowanie jest naszym konkurentem na rynku. Taka okoliczność bowiem pomoże wykazać posiadanie interesu prawnego.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej