Proces frankowy nie powoduje automatycznego wstrzymania spłat rat kredytowych. Oznacza to, że w toku procesu należy nadal spłacać sporny kredyt. Sposobem na wstrzymanie płatności rat jest wniosek o zabezpieczenie na czas rozpoznawania sprawy. Zgodnie z art. 730 par. 1 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia

Sąd udziela zabezpieczenia roszczenia w sprawie frankowej na wniosek strony, złożony wraz z pozwem lub w toku procesu. Wniosek o zabezpieczenie powinien obejmować wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych na czas trwania postępowania. Warto także wnieść o zakazanie bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej. Dla uzyskania zabezpieczenia wymagane jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Uprawdopodobnienie roszczenia oznacza wykazanie, że istnieje prawdopodobieństwo uwzględnienia powództwa tj. wygrania sprawy frankowej. Zatem wystarczy wykazać istnienie w umowie kredytowej klauzul abuzywnych, które prowadzą do unieważnienia umowy.

Interes prawny istnieje, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi bądź utrudni wykonanie wyroku czy w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w danej sprawie. Tym samym, aby wykazać interes prawny w danej sprawie frankowej wystarczy wskazać, że umowa kredytowa wygenerowała długotrwały stosunek prawny, który dotychczas nie został wykonany (kredyty hipoteczne spłacane są co najmniej przez 20 lat).

Kiedy sądy udzielają zabezpieczenia?

Wniosek o zabezpieczenie powództwa można złożyć:

  • przed wszczęciem procesu
  • razem z pozwem o unieważnienie umowy kredytu frankowego
  • w toku toczącego się postępowania sądowego.

W przypadku uzyskania zabezpieczenia powództwa przed wszczęciem postępowania sądowego, pozew do sądu należy złożyć w terminie wyznaczonym przez sąd i nie może przekraczać on dwóch tygodni. Jeżeli pozew nie zostanie wniesiony w tym terminie, udzielone zabezpieczenie upada.

Sądy udzielają zabezpieczeń zarówno w stosunku do kredytów spłaconych, jak i jeszcze niespłaconych. Łatwiej jest jednak uzyskać zabezpieczenie, gdy kredytobiorca uiścił na rzecz banku kwotę nominalnie udzielonego kredytu. Według stanowiska Warszawskiego Wydziału Frankowego w takich sytuacjach udzielenie zabezpieczenia jest wręcz obligatoryjne.

Koszt wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożony wraz z pozwem nie podlega opłacie. Jeżeli wnioskodawca wnosi o zabezpieczenie powództwa przed złożeniem pozwu lub też na dalszym etapie, opłata wynosi 100 zł.

Kiedy sądy nie udzielają zabezpieczenia?

Postępowanie o udzielenie zabezpieczenia jest dwuinstancyjne. Na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia oraz odmowy udzielenia zabezpieczenia przysługuje zażalenie. Sądy odwoławcze często zmieniają postanowienia o zabezpieczeniu.

Czy warto wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa?

Wniosek o zabezpieczenie powództwa powinien być rozpoznany przez sąd niezwłocznie. Bowiem sprawy w przedmiocie zabezpieczenia są traktowane jako tzw. sprawy pilne. Dzięki temu można uzyskać zabezpieczenie w stosunkowo krótkim czasie w przeciwieństwie do samego procesu, który może trwać nawet kilka lat. Rozwiązanie to jest zatem niezwykle korzystne dla kredytobiorców, którzy zyskują spokój na czas trwania procesu sądowego.

Skutki zabezpieczenia

Udzielenie zabezpieczenia zapewni powodowi ochronę prawną, a strony pozwanej nie obciąży ponad potrzebę. Samo wstrzymanie spłat ma charakter doraźny, bowiem nie przekreśla płatności na rzecz banku, ani nie niweczy roszczeń o odpowiednie odsetki. Jedynie odkłada to w czasie, na potrzeby sprawiedliwego rozstrzygnięcia o prawach i obowiązkach stron. Zabezpieczenie ma charakter jedynie tymczasowy, odracza konsekwencje kredytu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych