Uznanie określonych czynności za remont musi być oparte na podstawach wskazanych przez ustawodawcę. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku wydanym 2 kwietnia 2019 r. (w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 127/19).

Zgodnie z art. art. 3 pkt 8 prawa budowlanego, ilekroć w ustawie jest mowa o remoncie, należy przez to pojęcie rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

W wydanym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że remont nie może stanowić ani przebudowy, ani rozbudowy, nadbudowy czy zmiany przeznaczenia obiektu. Wymienione pojęcia zostały zdefiniowane przez ustawodawcę oddzielnie, jak chociażby przebudowa uregulowana w art. 3 pkt 7a p.b.

Jak podkreślił Sąd, ustawodawca zezwolił, aby w trakcie wykonywania remontu stosować inne wyroby budowlane niż użyte pierwotnie w trakcie budowy.

Pamiętajmy zatem, że remont ma polegać przede wszystkim na odtworzeniu stanu pierwotnego budynku!

Zachęcam także do zapoznania się z moim wcześniejszym artykułem nt. remontu i modernizacji, w którym przytoczyłem ciekawe orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Artykuł przeczytasz tutaj.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank