Analizując przepis definiujący obszar oddziaływania obiektu warto zwrócić uwagę, że odsyła on do „przepisów odrębnych”, nie uzupełniając jednak w żaden sposób tej informacji o wskazówki, jakie przepisy odrębne można tutaj zastosować.

Przypomnę, że zgodnie z art. 3 pkt 20 p.b., ilekroć w ustawie jest mowa o obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Temat obszaru oddziaływania obiektu poruszałem już w swoich artykułach kilkukrotnie m.in. tutaj. Artykuł ten dotyczy przyznania przymiotu strony w postępowaniu właścicielom, użytkownikom wieczystym lub zarządcom nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Katalog przepisów odrębnych nie jest ograniczony.

Jak już pisałem art.3 pkt 20 p.b. mówi o „przepisach odrębnych”, które wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu. Nie zawiera jednak nawet katalogu otwartego, zawierającego choćby kilka przykładowych przepisów spoza prawa budowlanego mogących znaleźć zastosowanie w takich sprawach.

W związku z powstałą luką, obowiązek jej uzupełnienia został przerzucony m.in. na orzecznictwo.

Próbę analizy przytoczonego przepisu podjął 23 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. W wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 435/19 Sąd uznał, że na potrzeby konkretnej inwestycji organ powinien każdorazowo ustalić wszystkie przepisy odrębne, które wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu danego terenu.

„Na ich podstawie [organ powinien] ustalić możliwość oddziaływania określonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego oraz zakres i zasięg tego oddziaływania.” (IV SA/Po 435/19)

Zatem, obowiązek ustalenia przepisów odrębnych spoczywa na organie, a ich zakres jest zmienny i uzależniony każdorazowo od danej inwestycji.

Co ważne, stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpisuje się w pewną linię orzeczniczą, do której należy zaliczyć również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2019 r. (sygn. akt II OSK 826/19).

Podsumowanie

Katalog przepisów odrębnych nie jest zamknięty i jest zależny od konkretnej inwestycji. Co za tym idzie, gdy z przepisów odrębnych wynikają ograniczenia w zagospodarowaniu, a zatem również w zabudowie sąsiednich nieruchomości, należy uznać, że dana nieruchomość znajduje się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji – czytamy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 grudnia 2019 r., sygn. akt VII SA/Wa 1111/19.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej