Kontynuujemy cykl artykułów o zarządzie sukcesyjnym. Chcąc usystematyzować wiedzę naszych czytelników wracamy do tematu ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Przypominamy o naszych dotychczasowych artykułach, gdzie opisywaliśmy możliwość powołania Zarządcy Sukcesyjnego przez Wspólnika Spółki Cywilnej (tutaj),  czynności zachowawcze podejmowane do czasu powołania Zarządcy Sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy (tutaj), oraz odwołanie i rezygnację Zarządcy Sukcesyjnego (tutaj).

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego

Do ustanowienia zarządu sukcesyjnego koniecznym jest:

  • powołanie Zarządcy Sukcesyjnego,
  • zgoda osoby na pełnienie funkcji Zarządcy Sukcesyjnego,
  • oraz dokonanie wpisu Zarządcy Sukcesyjnego do CEiDG.

Jeśli Zarządca Sukcesyjny był powołany przez przedsiębiorcę i wpisany do CEiDG, zarząd sukcesyjny powstaje z chwilą śmierci przedsiębiorcy. Zaś w przypadku powołania Zarządcy Sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy, zarząd sukcesyjny powstaje z chwilą wpisu do CEiDG.

Kto może zostać Zarządcą Sukcesyjnym?

Zarządcą Sukcesyjnym może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może zostać nim osoba, wobec której prawomocnie orzeczono:

  • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
  • środek karny albo środek zabezpieczający w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Forma powołania Zarządcy Sukcesyjnego

Przedsiębiorca powołuje Zarządcę Sukcesyjnego wskazując konkretną osobę do pełnienia funkcji albo zastrzegając, że z chwilą śmierci wskazany prokurent stanie się Zarządcą Sukcesyjnym. Oświadczenie przedsiębiorcy i zgoda osoby na pełnienie funkcji Zarządcy Sukcesyjnego musi być w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku powołania Zarządcy Sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy – przez małżonka, spadkobiercę ustawowego lub spadkobiercę testamentowego – oświadczenie o powołaniu wymaga formy aktu notarialnego. Takie powołanie Zarządcy Sukcesyjnego notariusz zgłasza do CEiDG.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej