Frankowicze czekają na kolejny wyrok TSUE, który będzie miał kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu sporów sądowych między kredytobiorcami a bankami. Już 12 października 2022 r. TSUE rozstrzygnie kwestię braku prawa banków do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.

W sierpniu 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście zadał TSUE pytania prejudycjalne w sprawie C-520/21. Sąd chciał wiedzieć, czy stronom (kredytobiorcy oraz bankowi) unieważnionej na podstawie klauzul abuzywnych umowy kredytowej należy się zwrot dodatkowych środków ponad wypłacone w wykonaniu tej umowy.

Polski rząd w piśmie do TSUE po stronie Frankowiczów

Sprawa C-520/21 dotyczy powództwa przeciwko Bankowi Millennium wytoczonego przez Frankowicza o zapłatę wynagrodzenia z tytułu kapitału udostępnionego bankowi w postaci rat kredytu.

Oznacza to w praktyce ewentualne wynagrodzenie dla banku za udostępnienie kapitału kredytu oraz odszkodowanie, bądź waloryzację świadczenia dla kredytobiorcy za korzystanie przez bank ze środków wpłacanych w formie rat kredytowych.

Zarówno polskie, jak i unijne prawo nie daje bankom podstaw do domagania się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Do tej pory wszystkie pozwy banków o wynagrodzenie z tytułu unieważnianych umów frankowych były oddalane przez sądy jako bezzasadne.

Szereg polskich instytucji tj. UOKiK, Rzecznik Finansowy, Rzecznik praw Obywatelskich, Ministerstwo Sprawiedliwości stoi po stronie Frankowiczów w sporze o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Oficjalne stanowisko, zdecydowanie prokonsumenckie w tej sprawie zajął polski rząd w piśmie do TSUE.

Masowa fala pozwów po wyroku TSUE?

Prawdopodobnie kolejny wyrok TSUE będzie zbieżny z dotychczasową stabilną linią orzeczniczą, korzystny dla Frankowiczów. Wpłynie to na podejmowanie działania przez kredytobiorców, zwłaszcza tych niezdecydowanych czy obawiających się wkroczenia na drogę sądową.

Po wydaniu wyroku spodziewana jest masowa fala pozwów unieważniania umów frankowych, gdyż banki zostaną pozbawione efektu zastraszania kredytobiorców frankowych przed walką w sądzie.

Frankowicze mają do odzyskania ogromne kwoty z tytułu wadliwych umów kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF. Ponadto dochodzi wysoki kurs CHF oraz zysk z ustawowych odsetek za opóźnienie, które są na rekordowo wysokim poziomie.

Podsumowanie

Przede wszystkim, warto domagać się w sądzie unieważnienia umowy kredytowej. Jest to jedyny sposób na pozbycie się toksycznego zobowiązania w CHF.

Oczekiwany przez wszystkich wyrok TSUE z 12 października w będzie miał kluczowe znaczenie dla kształtu sporów sądowych na gruncie kredytów frankowych. Prawdopodobnie będzie on zbieżny z dotychczasową stabilną linią orzeczniczą, a więc korzystny dla Frankowiczów.

Kancelaria Szołajski Legal Group pomaga kredytobiorcom frankowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank