Art. 9 ust. 1 prawa budowalnego nie jest podstawą udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w każdej sytuacji, w której inwestor uzna to za zasadne – przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

W wyroku wydanym 9 października 2019 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jednoznacznie, że odstępstwo możliwe jest jedynie w sytuacjach szczególnie uzasadnionych”.

Podstawa prawna

Przypomnijmy, że w myśl art. 9 ust. 1 p.b. w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 p.b.

Odstępstwo jednak nie może m.in.: powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 p.b., powodować ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Jakie są szczególnie uzasadnione przypadki?

Jak ocenił Sąd w Pozaniu, w dotychczasowym orzecznictwie wskazuje się, że za przesłankę szczególnie uzasadnionego przypadku można uznać sytuację inwestora. Pomimo wykazania prawa do dysponowania nieruchomością budowlaną i przeznaczenia terenu, na którym położona jest ta nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na taki cel, inwestor „nie może zrealizować swego prawa podmiotowego jakim jest prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, ze względu na przepisy techniczno-budowlane”.

W rozpoznawanej sprawie, zachowanie przepisów techniczno-budowlanych odbierałoby inwestorowi prawo zabudowy nieruchomości zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. W tym przypadku chodziło o zachowanie odległości pożarowej – 12 m od każdej ściany lasu.

„Kształt działki położonej między terenami leśnymi w zasadzie wyklucza możliwość jej zabudowy, co jest sprzeczne z ustalonymi dla tej działki warunkami zabudowy i posiadanym przez inwestora prawem do zabudowy swojej nieruchomości.” (II SA/Po 91/19)

Zdaniem Sądu, okoliczności te pozwalają na uznanie sytuacji inwestora za szczególnie uzasadnioną.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium