Wzorzec umowy Nordea Habitat był wielokrotnie oceniany przez sądy, które w znacznej większości wydały korzystne wyroki unieważniające. Zasadność kwestionowania ważności umowy wynika również z wielu opinii prawnych czy publikacji ekonomicznych oraz z aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych. Wśród pozywanych przez kredytobiorców poszkodowanych z tytułu niezgodnych z prawem umów kredytowych znajduje się Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., który jest następcą prawnym Nordea Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z 5 stycznia 2021 r. orzekł, że umowa kredytu mieszkaniowego Nordea Habitat z października 2007 r. jest nieważna. Ponadto według Sądu wszystkie świadczenia stron otrzymane na mocy umowy stanowiły świadczenia nienależne, a zatem podlegają wzajemnemu zwrotowi. W dniu wniesienia pozwu kredytobiorcy nie zwrócili jeszcze kwoty udostępnionego kapitału, dlatego też Sąd I instancji oddalił powództwo w zakresie zapłaty (teoria salda) oraz zniósł wzajemnie koszty zastępstwa procesowego. Dodatkowo Sąd Okręgowy zasądził od strony pozwanej tj. PKO BP SA (następca Nordea) kwotę 500 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych, stanowiącą połowę opłaty sądowej od pozwu.

Niewątpliwie na uwagę zasługuje ekspresowe procedowanie w przedmiotowej sprawie. Pozew został złożony w lipcu 2020 r., w listopadzie odbyła się pierwsza rozprawa, a w grudniu miało miejsce przesłuchanie powodów. Zatem postępowanie sądowe od wniesienia pozwu do wydania wyroku trwało zaledwie pół roku. Daje to nadzieję wszystkim niezdecydowanym Frankowiczom, którzy mają wątpliwości i obawy przed długotrwałym procesem w czasie pandemii.

Wnioski

Wzorzec umowy Nordea Habitat jest obarczony postanowieniami niedozwolonymi (klauzulami abuzywnymi) pozwalającymi na unieważnienie całej umowy kredytowej. Dowodem są liczne opinie prawne, publikacje ekonomiczne czy aktualne stabilne orzecznictwo sądowe.

Dlatego warto zapoznać się z umową, dokonać analizy prawnej i rozważyć drogę sądową. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko PKO BP SA i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank