Sąd Okręgowy w Warszawie, 10 marca 2023 r. orzekł nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartej z Getin Noble Bank S.A. Klient Szołajski Legal Group odzyskał ponad 500 tys. zł, w tym prawie 45 tys. zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, tj. czterokrotność stawki!

Nasz Klient zawarł umowę kredytu frankowego z Getin Bankiem S.A. z/s w Warszawie, w lutym 2007 r. na kwotę 515.356,85 zł na okres 30 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 17 sierpnia 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 6 czerwca 2022 r., zaś Kancelaria w imieniu Frankowicza złożyła replikę 2 stycznia 2023 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów. Pierwsza rozprawa on-line, na której został przesłuchany świadek odbyła się 27 stycznia 2023 r.

Druga zdalna rozprawa, na której Sąd przesłuchał Klienta obcokrajowca przy udziale tłumacza przysięgłego miała miejsce 10 marca 2023 r. W tym samym dniu Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 11071/21.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowicza kwotę 466 625,06 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty.

Warto podkreślić, że ponadto Sąd zasądził na rzecz Klienta kwotę 44 217,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, tj. czterokrotność stawki.

Wnioski

Umowy zawierane z Getin Bankiem są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dlatego też nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Getin Bank i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych