Kolejna wygrana Klientów Kancelarii z mBankiem

Nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF orzekł 7 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny. Frankowicze zawarli umowę kredytową z BRE Bankiem S.A., aktualnie mBankiem S.A. w lutym 2008 r.

Klienci kancelarii Szołajski Legal Group zawarli umowę kredytu hipotecznego na kwotę 148.000 PLN na okres 180 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 19 sierpnia 2020 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 23 listopada 2020 r., zaś replikę do odpowiedzi na Pozew złożyliśmy w imieniu Frankowiczów 21 czerwca 2021 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyła się jedna rozprawa – 6 marca 2023 r., na której zostali przesłuchani Frankowicze oraz jeden świadek ze strony kredytobiorców, który w ich imieniu podpisał umowę.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd zwrócił uwagę na klauzule abuzywne w umowie kredytowej, dowolność banku w ustalaniu kursów przeliczenia wypłaty i spłaty kredytu, Sąd potwierdził status konsumentów, wskazał na sprzeczność z dobrymi obyczajami, rażące naruszenie interesu prawnego Frankowiczów.

Sąd Okręgowy w Warszawie 7 grudnia 2023 r. wydał wyrok o sygn. akt II C 2235/20.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od mBanku S.A. na rzecz Frankowiczów kwotę 97.286,17 PLN oraz 31.921,96 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 23 października 2020 r. do dnia zapłaty. Zatem odsetki zasądzone zostały od dnia następującego po doręczeniu przez Sąd odpisu pozwu do Banku – zgodnie z Wyrokiem TSUE z grudnia 2023 roku.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę w wysokości 11.834 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wnioski

Umowy zawierane z mBankiem są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBank i chętnie pomaga konsumentom.

 Zapraszamy do kontaktu.

 

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank