Zespół kancelarii Szołajski Legal Group po raz kolejny świętuje zwycięstwo swojego Klienta w sporze przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, 12 października 2022 r. orzekł zgodnie z żądaniem pozwu i ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny z 2007 r. Na rzecz Frankowiczów Sąd zasądził kwotę 57.029,72 zł oraz 33.846,92 CHF.

W sprawie III C 826/21 Sąd obciążył Bank także kosztami procesu i zasądził na rzecz Frankowiczów od Banku zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztów wpisu sądowego i zwrot kosztów opinii biegłego sądowego.

Jak przebiegała sprawa frankowa naszych Klientów?

Pozew w sprawie został złożony do Sądu 28 maja 2021 r., po czym doszło do wymiany pism procesowych między stronami. W toku postępowania dopuszczono dowód z zeznań świadka zawnioskowanego przez Bank Millenium, którego zobowiązano do złożenia zeznań na piśmie. Na potrzeby postępowania została sporządzona opinia biegłego z zakresu bankowości, finansów i analiz ekonomicznych. O przeprowadzenie tego dowodu wnosili Frankowicze i Bank.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa, która odbyła się 29 września 2022 r. Podczas rozprawy zostali przesłuchani powodowie. Wyrok w sprawie został wydany 12 października 2022 r. (sygn. akt III C 826/21).

Warto zwrócić uwagę na szybki czas trwania postępowania, wyrok został ogłoszony po niecałych 17 miesiącach od dnia złożenia pozwu do Sądu.

Wnioski

Umowy zawierane przez Bank Millennium wadliwe, zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Propozycje ugodowe Banku są skrajnie niekorzystne dla Frankowiczów. Dlatego też nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. i innym bankom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej