Nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF orzekł 31 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny. Frankowicze zawarli umowę kredytową w czerwcu 2008 r. z Fortis Bankiem SA (aktualnie BNP Paribas Bank Polska S.A.). Klienci Szołajski Legal Group odzyskali 128.844,70 PLN oraz 33.872,92 CHF.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego na kwotę 156.089,38 CHF na okres 30 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 13 października 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 7 marca 2022 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

Warto podkreślić, że w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 4 lipca 2023 r., na której Sąd przesłuchał tylko Frankowiczów, nie przesłuchiwał natomiast świadków. Sąd stwierdził także, że nie ma potrzeby dowodu opinii biegłego dla sprawy z uwagi na zasadność wyliczenia.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok 31 lipca 2023 r. (sygn. akt XXVIII C 14214/21).

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę 128.844,70 PLN oraz 33.872,92 CHF wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 20 stycznia 2022 r. Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów koszty procesowe w wysokości 11.834 zł.

Warto zaznaczyć novum tego procesu tj. sposób określenia okresu, za który powodom należą się odsetki. Mianowicie początkiem tego okresu, czyli 20 stycznia 2022 r. jest dzień doręczenia pozwu pozwanemu bankowi, do którego dołączone było oświadczenie powodów o świadomości nieważności umowy i następstw tej okoliczności. Taki sposób liczenia odsetek od roszczenia jest korzystny dla Frankowiczów.

Wnioski

Umowy zawierane Fortis Bankiem S.A. są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko BNP Paribas Bank Polski S.A. i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium