Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank w 11 miesięcy!

Nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF orzekł 15 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny. Nasi Klienci zawarli umowę z BRE Bankiem S.A., aktualnie mBankiem S.A. z/s w Warszawie.

Frankowicze doprowadzili do unieważnienia umowy kredytu hipotecznego „Multiplan” zawartej w grudniu 2006 r. na kwotę 440.167,50 PLN oraz na okres 360 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 3 lutego 2023 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 5 kwietnia 2023 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 15 stycznia 2024 r., na której zostali przesłuchani Frankowicze i Sąd zamknął rozprawę. Sąd oddalił wnioski dowodowe z dokumentów i biegłego, po czym w tym samym dniu wydał wyrok o sygn. akt XXVIII C 2298/23, a zatem Sąd wydał wyrok w ciągu 11 miesięcy od dnia złożenia Pozwu!

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od mBanku SA z/s w Warszawie na rzecz Frankowiczów kwotę 210.865,77 PLN oraz kwotę 84.782,49 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 6 września 2023 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę w wysokości 11.834 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wnioski

Umowy zawierane z mBankiem są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBank i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium